Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości – dz. 36/32-36/34 obręb Guzów Cukrownia

W załączeniu przekazujemy ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości – dz. 36/32-36/34 obręb Guzów Cukrownia

II przetarg sprzedaż dz. 36_32-36_34 Guzów Cukrownia

Nowelizacja ustawy ws. CPK

Informacja od Rady Społecznej ds. CPK:

W dniu 7 września 2020 Rada Społeczna ds. CPK otrzymała od spółki Centralny Port Komunikacyjny projekt zmian do ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym z dnia 10 maja 2018 .
Dokument ten zawiera szereg istotnych uregulowań, zwłaszcza dla właścicieli nieruchomości, które w przyszłości mogą zostać przeznaczone na potrzeby planowanego CPK.
Przekazujemy Państwu otrzymany projekt abyście Państwo mogli się z nim zapoznać i zgłosić do nas swoje uwagi.
Prosimy o zgłaszanie uwag na adres: rada@spoleczna.net do 18 września 2020, do godziny 10.00.
Na podstawie tych konsultacji oraz pracy własnej Rada Społeczna ds. CPK przygotuje zbiorczy dokument z uwagami do otrzymanego projektu oraz przekaże pisemną odpowiedź spółce Centralny Port Komunikacyjny.

nowelizacja uCPK – wyciąg dla Rady Społecznej

Powszechny Spis Rolny 2020 – jakie będą pytania?

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem pozwalającym dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo, a zebrane dane posłużą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych. Dlatego udział w spisie oraz udzielenie dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi jest w najlepszym interesie samych rolników.

Formularz spisowy Powszechnego Spisu Rolnego jest podzielony na 11 działów. Należy pamiętać, że nie wszystkie pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć danego gospodarstwa rolnego.

Spis rolny zostanie przeprowadzony od 1 września do 30 listopada 2020 r, ale pytania spisowe będą dotyczyć stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. lub za okres 12 miesięcy liczony od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie. Warto poświęcić chwilę na przypomnienie sobie i przygotowanie niezbędnych informacji przed rozpoczęciem spisu.

Zakres tematyczny formularza spisowego (działy):

 • użytkowanie gruntów;
 • powierzchnia zasiewów;
 • zwierzęta gospodarskie;
 • nawożenie;
 • ochrona roślin;
 • budynki gospodarskie;
 • ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze;
 • działalność gospodarcza;
 • struktura dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego;
 • aktywność ekonomiczna;
 • chów i hodowla ryb.

Szczegółowy opis poszczególnych działów: https://spisrolny.gov.pl/warto-wiedziec#sppb-addon-wrapper-1595423106376

WAŻNE! W spisie nie będzie pytań o majątek rolników ani o wysokość dochodów. W przypadku dochodów wymagane będzie tylko podanie informacji, jaki w przybliżeniu procentowy udział stanowią dochody z prowadzonej działalności rolniczej, działalności pozarolniczej, pracy najemnej i źródeł niezarobkowych, takich jak emerytury i renty.

Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Gmina Wiskitki w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II we Franciszkowie otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego[1] oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 34 999 800,00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 27 999 840,00 zł.

Dotyczy wyłącznie tych Partnerów, którzy w Ankiecie Partnera projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, oświadczyli że szkoła objęta wsparciem nie posiada monitora interaktywnego, zakupionego w ramach innych inicjatyw, finansowanych ze środków europejskich lub krajowych.

„Cudze chwalicie, swoje poznajcie”

Placówka Terenowa KRUS  w Żyrardowie zachęca do  zapoznania się z platforma ogłoszeniową www.polskiebazarek.pl

Platforma ogłoszeniowa jest jedną z kampanii informacyjnych Ministerstwa Rolnictwa i powstała aby ułatwić kontakt pomiędzy rolnikami, producentami żywności a konsumentem. Ma umożliwić bezpośredni dostęp do wysokiej jakości produktów lokalnych producentów. Na platformie można bezpłatnie zmieścić ogłoszenie o sprzedaży i promować swoje produkty. Dzięki temu konsument płaci tyle ile proponuje rolnik – bez marży pobieranej przez pośredników.

Praca dla opiekuna/opiekunki dzieci podczas dojazdów do szkół

Gmina Wiskitki poszukuje osób do sprawowania opieki nad dziećmi i uczniami podczas dowożenia do szkół prowadzonych przez Gminę Wiskitki.
Oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenia. Zainteresowane osoby prosimy o złożenie CV w Gminnym Centrum Edukacji w Wiskitkach, ul. Kościuszki 1, pok. nr 3 w terminie do 24 sierpnia 2020 r. Jest to też świetne miejsce, aby uzyskać dodatkowe informacje o zatrudnieniu. 🙂

Wiskitki, Działki – przerwa w dostawie wody

Urząd Gminy Wiskitki informuje, że w dniu 18 sierpnia 2020 r. w godz. 10.00 – 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Wiskitki przy ul. Kościuszki za rondem w stronę Działek oraz Działki (sieć wodociągowa- Wiskitki).

Przerwa w dostawie wody spowodowana będzie koniecznymi pracami konserwatorskimi.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności

Konsultacje społeczne: Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door-to-door

Szanowni Państwo,

informujemy, że dziś rozpoczynają się konsultacje społeczne, dotyczące projektu dokumentu pn.: „Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door-to-door”.

Konsultacje posłużą Gminie Wiskitki do przygotowania diagnozy potrzeb wsparcia mieszkańców gminy w zakresie mobilności oraz zapewnienia wsparcia związanego z możliwością rozwijania aktywności w życiu społecznym, zawodowym i publicznym.

Konsultacje pomogą w spójnym i przejrzystym przedstawieniu kompleksowej koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. Koncepcja transportu osób z potrzebą wsparcia stanowi obowiązkowy element treści wniosku, który Gmina Wiskitki planuje złożyć w ramach konkursu ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach ogłoszonego projektu pozakonkursowego pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020.

Projekt ma na celu wprowadzenie nowej jakości usług transportowych w Gminie Wiskitki,
w której dostęp do placówek zdrowia, rehabilitacji, urzędów, placówek edukacyjnych, do zakładów pracy na otwartym rynku pracy, czy też do ośrodków życia społeczno-kulturalnego jest utrudniony.

Jeśli jesteś osobą, która potrzebuje usługi transportowej od drzwi do drzwi – wypełnij ankietę

lub

Jeśli znasz mieszkańca/mieszkankę naszej Gminy, która ma problem ze względu na stan zdrowia w dotarciu do przychodni, apteki, urzędu itp. – poinformuj o trwających konsultacjach i możliwości wypełnienia ankiety.

 

https://wiskitki.bip.net.pl/?a=4468

Wystawa odzieży roboczej dla rolników w PT KRUS w Żyrardowie

Przekazujemy informację Placówki Terenowej KRUS w Żyrardowie:

Od dnia 10.08.2020r Placówka Terenowa KRUS w Żyrardowie zaprasza rolników oraz ich rodziny na wystawę odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej używanej przy stosowaniu środków chemicznych w gospodarstwach rolnych.

Wystawa ma na celu promowanie bezpiecznej pracy  w gospodarstwie rolnym.

Ekspozycja dostępna w sali obsługi interesanta w godzinach pracy Placówki poniedziałki w godz. 8: 00-17:00 , wtorek- piątek w godz. 8:00-15:00

Wystawa dostępna do 16.12.2020 r.

Zapraszamy.