Bezpłatne porady prawne

Od 1 stycznia 2019 r. do uzyskania pomocy prawnej uprawniona jest każda osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i która złoży stosowne oświadczenie.

Kobietom w ciąży udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się po umówieniu wizyty telefonicznie w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie pod numerem (46) 855 22 19 wew. 37.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

– poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;

– wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;

– sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
-sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowaniu o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

W związku z rozprzestrzeniającym się zagrożeniem związanym z COVID-19 informujemy, że udzielanie nieodpłatnych porad prawnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego odbywa się za pomocą środków porozumiewania się na odległość: telefon, e-mail.

Każda osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może wyrazić opinię o udzielonej pomocy prawnej wypełniając część B karty pomocy. Wypełnienie jest dobrowolne. Wypełnioną część B karty pomocy należy umieścić w urnie, która znajduje się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Punkt I – usytuowany w Żyrardowie prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatną mediację oraz raz w roku zadanie z zakresu edukacji prawnej, w wymiarze co najmniej jednego działania rocznie.

Żyrardów, ul. Limanowskiego 30, pawilon N, pokój nr 16
Godziny otwarcia:

Poniedziałek -1300-1700

Wtorek – 1000-1400

Środa- 800– 1200

Czwartek -1300-1700

Piątek – 1200-1600

Magdalena Marcinkowska-Adamiak

tel: 504-800-378,

e-mail: marcinkowska_magdalena@wp.pl

Maciej Łabuś

tel:516-748-208

email: npp.labus@gmail.com

Paulina Słomińska-Kenig

tel: 606-851-102

email: slominska-kenig@wp.pl

Alicja Korkosz

tel: 607-310-815

email: alicja_korkosz@o2.pl

Magdalena Marcinkowska-Adamiak

tel: 504-800-378,

e-mail: marcinkowska_magdalena@wp.pl

Punkt II – usytuowany w Wiskitkach i Puszczy Mariańskiej prowadzi nieodpłatne poradnictwo obywatelskie nieodpłatną mediację oraz raz w roku zadanie z zakresu edukacji prawnej, w wymiarze co najmniej jednego działania rocznie.

Wiskitki, ul. Kościuszki 1 – punkt prowadzony przez Fundację Fundację Gołębie Serce (ul. Litewska 33B, 36-001 Rzeszów) wyłonioną w drodze konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.

Godziny pracy

Wtorek – 800-1200

Środa – 800-1200

Piątek – 1200-1600

Fundacja Gołębie Serce – adwokaci, radcowie prawni, oraz osoby o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o npp.

Tomasz Gorący

tel: 576-854-620

email: npozyrardow@golebieserce.pl

Puszcza Mariańska, ul. Papczyńskiego 1 (Urząd Gminy) – punkt prowadzony przez Fundację Fundację Gołębie Serce (ul. Litewska 33B, 36-001 Rzeszów) wyłonioną w drodze konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.

Poniedziałek – 1200-1600

Czwartek – 1200-16

Fundacja Gołębie Serce – adwokaci, radcowie prawni oraz osoby o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o npp.

Tomasz Gorący

tel: 576-854-620

email: npozyrardow@golebieserce.pl

Punkt III – usytuowany w Mszczonowie i Radziejowicach prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatną mediację.

Mszczonów, Pl. Piłsudskiego 1 (Urząd Miasta i Gminy) – punkt prowadzony przez Fundację Fundację Gołębie Serce (ul. Litewska 33B, 36-001 Rzeszów) wyłonioną w drodze konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.

Godziny pracy

Wtorek – 1200-1600

Środa – 1300-1700

Czwartek – 800-1200

Fundacja Gołębie Serce – adwokaci, radcowie prawni oraz osoby o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o npp.

Tomasz Gorący

tel: 576-854-620

email: npozyrardow@golebieserce.pl

Radziejowice, ul. Kubickiego 3 (GOPS) – punkt prowadzony przez Fundację Fundację Gołębie Serce (ul. Litewska 33B, 36-001 Rzeszów) wyłonioną w drodze konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.

Godziny pracy

Poniedziałek – 800-1200

Piątek – 800-1200

Fundacja Gołębie Serce – adwokaci, radcowie prawni oraz osoby o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o npp.

Tomasz Gorący

tel: 576-854-620

email: npozyrardow@golebieserce.pl

Skip to content