Gospodarka odpadami

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki dotyczące konsultacji w sprawie zmian w uchwale projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiskitki

Projekt zmieniający uchwałę Rady Miasta i Gminy Wiskitki przedstawiony do konsultacji społecznej – Zawiadomienie

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Aktualny wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujących w 2020 roku znajdują się tutaj Deklaracja

Harmonogramy odbioru odpadów obowiązujące w 2021 roku

Aktualne harmonogramy odbiorów odpadów obowiązujących w 2021 roku znajdują się tutaj – HarmonogramyJAK SEGREGOWAĆ-1

Opłaty

Od 1 stycznia 2021r. nastąpiła zmiana w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi:

 • w zabudowie jednorodzinnej 25,00 zł miesięcznie osoby;
 • w zabudowie wielolokalowej 23,00 zł miesięcznie osoby.

2) Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi:

 • w zabudowie jednorodzinnej 100,00 zł miesięcznie osoby;
 • w zabudowie wielolokalowej 92,00 zł miesięcznie osoby.

3) Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 169,30 zł dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
4) Podwyższona ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 350,00 zł, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Zgodnie z uchwałą  nr 16/XIX/20 Rady Gminy Wiskitki z dnia 12.03.2020r., (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 13 marca 2020r. poz. 3271) zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :

– właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (j.t. Dz. U. z 2019r. poz.1390, poz. 1907). , w wysokości 14% od obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny,

– właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 14% od obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny.

Uwaga:

W przypadku zastosowania powyższych wariantów wysokość opłaty miesięcznie wynosi:

 1. w zabudowie jednorodzinnej – 25,00 zł od 1 osoby,
 2. dla rodzin w zabudowie jednorodzinnej kompostujących bioodpady – 21,50 zł od 1 osoby,
 3. dla rodzin wielodzietnych w zabudowie jednorodzinnej posiadających ważne Karty Dużej Rodziny – 21,50 zł od 1 osoby,
 4. dla rodzin wielodzietnych w zabudowie jednorodzinnej posiadających ważne Karty Dużej Rodziny i kompostujących bioodpady – 18,00 zł. od 1 osoby,
 5. w zabudowie wielolokalowej (bloki, kamienice) – 23,00 zł. od 1 osoby,
 6. dla rodzin wielodzietnych w zabudowie wielolokalowej posiadających ważne Karty Dużej Rodziny –19,78 zł od 1 osoby.

Informuję ponadto, że nie jest Pan/i obowiązany/a do złożenia nowej deklaracji w przypadku gdy:

 • nie zmienia się ilość osób przebywających na nieruchomości;
 • w 2020 roku została złożona deklaracja dotycząca zwolnienia z części opłaty dla kompostowników i uwzględniała zwolnienie;
 • została złożona deklaracja dotycząca zwolnienia z części opłaty dla rodzin wielodzietnych,

Mieszkańcy Miasta i Gminy Wiskitki od 1 stycznia 2021 mogą dostarczyć odpady wielkogabarytowe z gospodarstwa domowego we własnym zakresie w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który zlokalizowany jest na terenie oczyszczalni ścieków w Guzowie (ul. Fabryczna 2).

Odpady pochodzące z działalności gospodarczej i instytucji nie będą przyjmowane.

PSZOK jest czynny w soboty w godzinach 8.00 – 12.00

   

Jak opłacać?

Wpłaty z tytułu: „opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” należy dokonywać na rachunek Gminy Wiskitki. Numer rachunku bankowego na który należy dokonywać wpłat: 62 9304 0002 0000 0648 2000 0320 
Dane do przelewu: Miasto i Gmina Wiskitki ul. Kościuszki 1 96-315 Wiskitki.
W tytule należy podać: Opłata za odpady, imię i nazwisko, adres nieruchomości, której dotyczy opłata oraz miesiąc lub okres za jaki opłata jest wniesiona.

Dodatkowo informujemy, że wpłat na powyższy numer rachunku można również dokonywać bez prowizji w Banku Spółdzielczym w Wiskitkach.

Uwaga!

 • Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wnoszona na podstawie złożonej deklaracji. Miasto i Gmina Wiskitki nie wysyła dodatkowych powiadomień ani książeczek opłat.
 • Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług dlatego Miasto i Gmina Wiskitki nie wystawia faktur.

Gotowy wzór druku opłaty za odpady komunalne dostępny na stronie BIP Miasta i Gminy Wiskitki.

 

Uchwały w zakresie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz o zwolnieniach w części z opłat

Uchwała Nr 16/XIX/20 Rady Gminy Wiskitki z dnia 12 marca 2020r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

Skip to content