Nieodpłatna pomoc prawna w roku 2023

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się po umówieniu wizyty telefonicznie w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie pod numerem (46) 856 61 69.

Od 1 stycznia 2019 r. do uzyskania pomocy prawnej uprawniona jest każda osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i która złoży stosowne oświadczenie. Kobietom w ciąży udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

– poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;

– wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;

– sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
-sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowaniu o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby
o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. 

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonujących na terenie Powiatu Żyrardowskiego od 1 stycznia 2023 roku.

Punkt I          

Żyrardów, ul. Limanowskiego 30, pawilon N, pokój nr 16

Poniedziałek – 8.00-12.00 Ewa Minor-Łunkiewicz

Wtorek – 8.00-12.00 Kamil Broniszewski

Środa – 8.00- 12.00 Ewa Minor-Łunkiewicz

Czwartek – 13.00-17.00 Katarzyna Markowska

Piątek – 12.00-16.00 Katarzyna Markowska

Punkt II        

Wiskitki, ul. Kościuszki 1   

Wtorek – 13.00 – 17.00 Aneta Baranowska

Środa – 12.00 – 1600

Piątek – 12.00 – 16.00                             

Puszcza Mariańska, ul. Papczyńskiego 1 (Urząd Gminy)          

Poniedziałek – 12.00 – 16.00 Ewelina Lorenc

Czwartek – 12.00 – 16.00

Punkt III       

Mszczonów, ul. Warszawska 33 (Mszczonowski Ośrodek Kultury)

 Wtorek – 12.00 – 16.00 Ewa Minor-Łunkiewicz

Środa – 12.00 – 16.00

Czwartek – 8.00 – 12.00

Radziejowice, ul. Kubickiego 3 (GOPS)

Poniedziałek -12.00 – 16.00 Ewa Minor-Łunkiewicz

Piątek – 8.00-12.00

Każda osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może wyrazić opinię o udzielonej pomocy prawnej wypełniając część B karty pomocy. Wypełnienie jest dobrowolne. Wypełnioną część B karty pomocy należy umieścić w urnie, która znajduje się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Punkt 1 usytuowany w Żyrardowie prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatną mediację.

Punkt 2 usytuowany w Wiskitkach i Puszczy Mariańskiej prowadzi nieodpłatną pomoc obywatelską.

Punkt 3 usytuowany w Mszczonowie i Radziejowicach prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatną mediację.

Skip to content