Nieodpłatna pomoc prawna w roku 2024

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z pomocy może skorzystać każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady i która złoży stosowne oświadczenie. 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się po umówieniu wizyty:

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z pomocy może skorzystać każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady i która złoży stosowne oświadczenie. 

Nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. 

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku jest pomocą de minimis. Podlega zatem regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708).

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub 
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub 3a) nieodpłatną mediację, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje :

działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia  
w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania  
i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady  
z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. 

Nieodpłatna mediacja obejmuje: 

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów,  
  w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających; 
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem. 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których: 

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub doświadczają trudności w komunikowaniu się mogą uzyskać nieodpłatne porady również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, internet), przez zorganizowanie wizyty w ich miejscu zamieszkania lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. 

Szczegółowe informacje na stronie: np.ms.gov.pl 

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonujących na terenie Powiatu Żyrardowskiego od 1 stycznia 2024 roku.

Punkt I          

Żyrardów, ul. Limanowskiego 30, pawilon N, pokój nr 16

Poniedziałek – 8.00-12.00 Magdalena Marcinkowska – Adamiak

Wtorek – 8.00-12.00 Kamil Broniszewski

Środa – 16.00- 20.00 Aneta Baranowska

Czwartek – 13.00-17.00 Katarzyna Markowska

Piątek – 12.00-16.00 Magdalena Marcinkowska – Adamiak

Punkt II        

Wiskitki, ul. Kościuszki 1   

Wtorek – 13.00 – 17.00 Aneta Baranowska

Środa – 08.00 – 12.00 

Piątek – 12.00 – 16.00                   

Puszcza Mariańska, Plac Tadeusza Kościuszki 2 (GOPS)      

Poniedziałek – 12.00 – 16.00 Ewelina Lorenc

Czwartek – 12.00 – 16.00 

Punkt III       

Mszczonów, ul. Warszawska 33 (Mszczonowski Ośrodek Kultury)

 Wtorek – 12.00 – 16.00 Ewa Minor-Łunkiewicz

Środa – 12.00 – 16.00

Czwartek – 8.00 – 12.00

Radziejowice, ul. Kubickiego 3 (GOPS)

Poniedziałek -12.00 – 16.00 Ewa Minor-Łunkiewicz

Piątek – 8.00-12.00

Każda osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może wyrazić opinię o udzielonej pomocy prawnej wypełniając część B karty pomocy. Wypełnienie jest dobrowolne. Wypełnioną część B karty pomocy należy umieścić w urnie, która znajduje się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

Punkt 1 usytuowany w Żyrardowie prowadzi nieodpłatną pomoc prawną. 
Punkt 2 usytuowany w Wiskitkach i Puszczy Mariańskiej prowadzi nieodpłatną pomoc obywatelską nieodpłatną mediację. 
Punkt 3 usytuowany w Mszczonowie i Radziejowicach prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatną mediację. 

Dyżury specjalistyczne:
https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne

Skip to content