Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

 

 1. Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw są dostosowywane do panującej sytuacji epidemiologicznej. Aktualne informacje można znaleźć na stronie internetowej https://wiskitki.pl w zakładce aktualności.
 2. Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się w siedzibie Urzędu pod adresem ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki w dni powszednie w godzinach urzędowania:
  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 8:00 do 16:00
  • wtorek od godz. 8:00 do 17:00
  • piątek od godz. 8:00 do 15:00
 1. Posłów na Sejm, senatorów, radnych i przedstawicieli mieszkańców przyjmuje się w pierwszej kolejności.
 2. Porządek wewnętrzny i rozkład czasu pracy w Urzędzie określa Regulamin Pracy, ustalony przez Burmistrza.
 3. Zasady postępowania w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz postępowania w sprawach skarg i wniosków określa Kodeks postępowania administracyjnego, a także przepisy szczególne dotyczące trybu przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków obywateli.
 4. Sprawy wniesione przez obywateli do Urzędu są ewidencjonowane w spisach i rejestrach spraw. Ogólny rejestr wpływów i przesyłek poleconych wysyłanych przez Urząd prowadzi Biuro Podawcze/Sekretariat. Rejestr wpływów specjalnych prowadzony jest przez Kancelarie Materiałów Niejawnych w Pionie Ochrony Informacji Niejawnych.
 5. W Urzędzie obowiązuje system kancelaryjny, oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych regulują postanowienia instrukcji kancelaryjnej dla organów gminy.

         Zasady:

  • obiegu dokumentów księgowych,
  • inwentaryzacji oraz odpowiedzialności za powierzone mienia,
  • gospodarki drukami ścisłego zarachowania i gospodarki kasowej,
  • ewidencji i poboru podatków i opłat,
  • archiwizacji akt,
  • ochrony danych osobowych,
  • kontroli zarządczej,

         określa Burmistrz w drodze zarządzeń wewnętrznych.

 1. Sprawy wpływające do Urzędu pisemnie są ewidencjonowane przez Biuro Podawcze, a następnie kierowane do sekretariatu Urzędu. Po wpływie pisma do sekretariatu, jest ono przedkładane Sekretarzowi, który następnie dekretuje je – wskazuje pracownika odpowiedzialnego za merytoryczne załatwienie sprawy.
 2. Urząd rozpoznaje także sprawy wpływające do urzędu za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP, poczty elektronicznej, jak również udziela informacji telefonicznie.
 3. Wszelką korespondencję można składać wyłącznie przez następujące kanały komunikacji w Urzędzie:
  • listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy Wiskitki, Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki
  • osobiście na dzienniku podawczym w siedzibie Urzędu (parter),
  • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@wiskitki.pl,
  • elektroniczną skrzynką podawczą ePUAP: /wnu872nf9b/skrytka,
  • faxem/telefonicznie – sekretariat: 46 854-50-10.
 1. Osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny (weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu) lub Profil Zaufany mogą załatwiać sprawy za pośrednictwem Internetu poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP: /wnu872nf9b/skrytka. Załatwianie sprawy odbywa się bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.
 2. Numery telefonów poszczególnych stanowisk pracy dostępne są na stronie internetowej https://wiskitki.pl .
 3. Pracownicy mają obowiązek obsługiwać interesantów bez zbędnej zwłoki, uprzejmie i sprawnie, a także udzielać wyczerpujących wyjaśnień i załatwiać sprawy w sposób sumienny i bezstronny.
 4. W godzinach przyjęć interesantów należy przestrzegać zasady, aby w każdej komórce organizacyjnej pozostało w biurze tylu pracowników, którzy będą w stanie obsłużyć bez zbędnej zwłoki wszystkich zgłaszających się interesantów.
 5. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie indywidualnych spraw obywateli z zakresu administracji publicznej ponoszą – zgodnie z ustalonymi zakresami obowiązków – pracownicy bezpośrednio prowadzący sprawy.
 6. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U.2023.20 t.j.) osoba uprawniona, o której mowa w art. 11 ust. 3, jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do właściwego ze względu na właściwość sprawy organu administracji publicznej, co najmniej na dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie  powinno być dokonane w formie pisemnej  na adres: Urząd Miasta i Gminy Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki lub telefonicznie pod nr 46/854-50-46. Po dokonaniu zgłoszenia Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki jest zobowiązany do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym, na zasadach określonych w ustawie. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w niniejszej ustawie.

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki

mgr Rafał Mitura

 

Skip to content