Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

 

 1. Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw są dostosowywane do panującej sytuacji epidemiologicznej. Aktualne informacje można znaleźć na stronie internetowej https://wiskitki.pl w zakładce aktualności.
 2. Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się w siedzibie Urzędu pod adresem ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki w dni powszednie w godzinach urzędowania:

1)           poniedziałek, środa, czwartek od godz. 8:00 do 16:00,

2)           wtorek od godz. 8:00 do 17:00,

3)           piątek od godz. 8:00 do 15:00,.

 1. Posłów na Sejm, senatorów, radnych i przedstawicieli mieszkańców przyjmuje się w pierwszej kolejności.
 2. Porządek wewnętrzny i rozkład czasu pracy w Urzędzie określa Regulamin Pracy, ustalony przez Burmistrza.
 3. Zasady postępowania w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz postępowania w sprawach skarg i wniosków określa Kodeks postępowania administracyjnego, a także przepisy szczególne dotyczące trybu przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków obywateli.
 4. Sprawy wniesione przez obywateli do Urzędu są ewidencjonowane w spisach i rejestrach spraw. Ogólny rejestr wpływów i przesyłek poleconych wysyłanych przez Urząd prowadzi Biuro Podawcze/Sekretariat. Rejestr wpływów specjalnych prowadzony jest przez Kancelarie Materiałów Niejawnych w Pionie Ochrony Informacji Niejawnych.
 5. W Urzędzie obowiązuje system kancelaryjny, oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych regulują postanowienia instrukcji kancelaryjnej dla organów gminy.

Zasady:

1) obiegu dokumentów księgowych,

2) inwentaryzacji oraz odpowiedzialności za powierzone mienia,

3) gospodarki drukami ścisłego zarachowania i gospodarki kasowej,

4) ewidencji i poboru podatków i opłat,

5) archiwizacji akt,

6) ochrony danych osobowych,

7) kontroli zarządczej,

określa Burmistrz w drodze zarządzeń wewnętrznych.

 1. Sprawy wpływające do Urzędu pisemnie są ewidencjonowane przez Biuro Podawcze, a następnie kierowane do sekretariatu Urzędu. Po wpływie pisma do sekretariatu, jest ono przedkładane Sekretarzowi, który następnie dekretuje je – wskazuje pracownika odpowiedzialnego za merytoryczne załatwienie sprawy.
 2. Urząd rozpoznaje także sprawy wpływające do urzędu za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP, poczty elektronicznej, jak również udziela informacji telefonicznie.
 3. Wszelką korespondencję można składać wyłącznie przez następujące kanały komunikacji w Urzędzie:

1)           listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy Wiskitki, Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki

2)           osobiście na dzienniku podawczym w siedzibie Urzędu (parter),

3)           pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@wiskitki.pl,

4)           elektroniczną skrzynką podawczą ePUAP: /wnu872nf9b/skrytka,

5)           faxem/telefonicznie – sekretariat: 46 854-50-10.

 1. Osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny (weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu) lub Profil Zaufany mogą załatwiać sprawy za pośrednictwem Internetu poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP: /wnu872nf9b/skrytka. Załatwianie sprawy odbywa się bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.
 2. Numery telefonów poszczególnych stanowisk pracy dostępne są na stronie internetowej https://wiskitki.pl .
 3. Pracownicy mają obowiązek obsługiwać interesantów bez zbędnej zwłoki, uprzejmie i sprawnie, a także udzielać wyczerpujących wyjaśnień i załatwiać sprawy w sposób sumienny i bezstronny.
 4. W godzinach przyjęć interesantów należy przestrzegać zasady, aby w każdej komórce organizacyjnej pozostało w biurze tylu pracowników, którzy będą w stanie obsłużyć bez zbędnej zwłoki wszystkich zgłaszających się interesantów.
 5. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie indywidualnych spraw obywateli z zakresu administracji publicznej ponoszą – zgodnie z ustalonymi zakresami obowiązków – pracownicy bezpośrednio prowadzący sprawy.
 6. Urząd zapewnia bezpłatną pomoc tłumacza języka migowego przy załatwieniu spraw urzędowych za pomocą polskiego języka migowy (PJM). Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić na stanowisku ds. obsługi mieszkańca w Biurze Obsługi Interesantów na parterze urzędu, tel. 46 854-50-11 lub wejść na stronę internetową https://tlumacz.migam.org/gmina_wiskitki i połączyć się z tłumaczem on line. Tłumacz jest czynny od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki

mgr Rafał Mitura

 

Skip to content