Kierownictwo urzędu

    

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki

RAFAŁ MITURA

wybrany w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki w dniu 7 kwietnia 2024r.
ślubowanie wobec Rady Gminy Wiskitki złożone w dniu 7 maja 2024r.

Do wyłącznej kompetencji Burmistrza należy:

   • kierowanie bieżącymi sprawami Miasta i Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
   • składanie oświadczeń woli w imieniu Miasta i Gminy w zakresie zarządu mieniem i udzielenie upoważnień w tym zakresie;
   • projektowanie i realizacja strategii rozwoju Miasta i Gminy;
   • określanie polityki kadrowej i płacowej;
   • zatwierdzanie zakresu czynności i odpowiedzialności pracowników oraz ocena kadry kierowniczej Urzędu;
   • udzielanie pełnomocnictw procesowych;
   • wykonywanie uchwał Rady;
   • pełnienie funkcji Szefa Obrony Cywilnej Miasta Gminy i nadzór nad wykonywaniem zadań związanych z obronnością i zarządzaniem kryzysowym;
   • zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;
   • wykonanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przepisami prawa, regulaminem oraz uchwałami Rady.

Burmistrzowi podlegają bezpośrednio:

   • Zastępca Burmistrza;
   • Sekretarz;
   • Skarbnik;
   • Kierownik i Zastępca Urzędu Stanu Cywilnego;
   • Pion ochrony Informacji niejawnych;
   • Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu;
   • Biuro Obsługi Rady i Burmistrza;
   • Dyrektorzy Szkół Podstawowych;
   • Dyrektor Centrum Edukacji w Wiskitkach;
   • Dyrektora Przedszkola Publicznego;
   • Dyrektora Żłobka Publicznego;
   • Radcowie prawni;
   • Inspektor Ochrony Danych;
   • Wieloosobowe Stanowisko ds. promocji, kultury i komunikacji społecznej;
   • Dyrygent orkiestry;
   • Koordynator robotników gospodarczych;
   • Robotnicy gospodarczy.

 Zarządzenia Burmistrza

 
   

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki

ŁUKASZ BOCZKOWSKI

Zastępca Burmistrza jest powoływany na stanowisko przez Burmistrza w drodze zarządzenia.

Zastępca Burmistrza, wykonując powierzone przez Burmistrza zadania, zapewnia kompleksowe rozwiazywanie problemów wynikających z zadań Gminy i nadzoruje działalność wydziałów i  referatów oraz innych jednostek organizacyjnych realizujących te zadania, kierując się jego wskazówkami i poleceniami.

Do zadań Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:

   • zastępowanie Burmistrza w razie jego nieobecności;
   • składanie samodzielnie oświadczenia woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem na podstawie upoważnienia Burmistrza;
   • wykonywanie zadań powierzonych mu przez Burmistrza;
   • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad określonymi przez Burmistrza Wydziałami, Referatami, samodzielnymi stanowiskami i komórkami organizacyjnymi Urzędu;
   • wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w zakresie upoważnień udzielonych mu przez Burmistrza;
   • przyjmowanie interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji;
   • współdziałanie z Radą Gminy, Sekretarzem, Skarbnikiem oraz Naczelnikami Wydziałów i Kierownikami Referatów i pracownikami tych Wydziałów i Referatów, pracownikami zajmującymi samodzielne stanowiska pracy,  komórkami organizacyjnymi Urzędu, które bezpośrednio nie nadzoruje, jak również z Kierownikami i Dyrektorami jednostek organizacyjnych Miasta Gminy;
   • potwierdzanie faktu zawarcia umowy dzierżawy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;
   • wykonywanie innych zadania zleconych przez Burmistrza.

Zastępca Burmistrza nadzoruje bezpośrednio pracę:

   • Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Klimatu;
    • Pionu Transportu i Łączności;
   • Wydziału Nieruchomości, Planowania i Zarządzania;
   • Koordynatora sportu.
 
 

Sekretarz Miasta i Gminy Wiskitki

 

Sekretarz Miasta i Gminy w zakresie ustalonym przez Burmistrza organizuje pracę Urzędu i zapewnia jego sprawne funkcjonowanie.

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

   • przygotowanie projektów oraz zmian regulaminów i innych aktów wewnętrznych w zakresie organizacji Urzędu;
   • nadzór nad poprawnością przygotowywanych pism, decyzji oraz projektów aktów prawnych;
   • usprawnienie pracy Urzędu i nadzór nad doskonaleniem kadr;
   • kontrola dyscypliny pracy, ogólny nadzór nad wykonywaną pracą pracowników Urzędu i nadzór nad przeprowadzaniem ocen okresowych, o których mowa w ustawie o pracownikach samorządowych;
   • przekładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu;
   • nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i terminowego załatwiania interpelacji, skarg, wniosków i petycji;
   • organizacja i koordynowanie spraw związanych z wyborami i referendami;
   • nadzór i monitorowanie kontroli zarządczej;
   • wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu bezpośrednio podległych;
   • kontrola i nadzór nad Wydziałami, Referatami, komórkami organizacyjnymi oraz samodzielnymi stanowiskami pracy w Urzędzie;
   • koordynacja i nadzór nad zakupem środków trwałych i bieżącego zaopatrzenia;
   • załatwianie spraw wynikających z Kodeksu Cywilnego w zakresie: sporządzania testamentów, spisywania oświadczeń woli;
   • nadzór nad prowadzeniem archiwum zakładowego i przekazywaniem akt do archiwum państwowego;
   • kontrola gospodarowania mieniem na terenie Urzędu;
   • organizacja służby przygotowawczej i egzaminu kończącego służbę przygotowawczą;
   • pełnienie funkcji kierownika Urzędu w razie nieobecności Burmistrza i Zastępcy Burmistrza;
   • nadzór na prowadzeniem BIP i tablicy ogłoszeń w Urzędzie;
   • wykonywanie innych zadań na polecenie Burmistrza lub Zastępcy Burmistrza.

Sekretarz nadzoruje bezpośrednio pracę:

   • Dyrektora/Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
   • Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej;
   • Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich;
   • Głównego administratora baz danych i systemów komputerowych;
   • Informatyka;
   • Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy Wiskitki;
   • Sprzątaczki;
   • Pomocy administracyjnych.
   
 
  

 

Skarbnik Miasta i Gminy Wiskitki

BEATA KONARSKA

Skarbnik Miasta i Gminy jest głównym księgowym budżetu, który w zakresie działania Urzędu czuwa nad racjonalnym dysponowaniem środkami finansowymi oraz nadzoruje działalność finansową jednostek organizacyjnych Gminy.

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

   • przygotowywanie projektu budżetu oraz bieżący nadzór nad jego wykonaniem przez gminne jednostki organizacyjne;
   • przekazywanie pracownikom Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z przygotowaniem danych do projektu budżetu i sprawozdań z jego wykonania;
   • opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu Gminy;
   • nadzorowanie wykonania obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i obsługi księgowej budżetu;
   • nadzór nad prawidłową gospodarką finansową w jednostkach organizacyjnych Gminy;
   • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
   • dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
   • dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności sporządzonych dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
   • kontrasygnata czynności prawnych mogących powodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
   • współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej;
   • przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen i bieżących informacji o sytuacji finansowej Miasta i Gminy;
   • opiniowanie projektów uchwał rady wywołujących skutki finansowe dla Miasta i Gminy;
   • dokonywanie kontroli finansowej i w tym celu organizowanie właściwego obiegu dokumentów księgowych i finansowych w Urzędzie;
   • nadzór nad prawidłową realizacją wpływów budżetowych z tytułu podatków i opłat;
   • zapewnienie realizacji zadań dotyczących kontroli obiegu dokumentów księgowych;
   • zapewnienie kontroli nad właściwym rozliczeniem dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy;
   • zapewnienie ewidencjonowania majątku Miasta i Gminy w sposób zgodny z prawem i gwarantujący jego ochronę;
   • analiza oraz składanie wniosków dotyczących najbardziej racjonalnych i ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań w zakresie lokowania środków finansowych Gminy;
   • wykonywanie innych zadań na polecenie Burmistrza lub Zastępcy Burmistrza.
  •  
Skip to content