Prezydium Rady

                   ????????????????????????????????????

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Wiskitki

Paweł Dziemiańczyk

 

Do zadań przewodniczącego rady należy:

– zwoływanie posiedzeń rady
– przewodniczenie obradom,
– czuwanie nad sprawnym przebiegiem sesji,
– kierowanie obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
– zarządzanie i przeprowadzanie głosowania nad projektami uchwał,
– podpisywanie uchwały Rady,
– czuwanie nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

Przewodniczący jest upoważniony do reprezentowanie Rady na zewnątrz oraz koordynuje z ramienia Rady prace Komisji Rady.


Hanna Lipinska

 Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Wiskitki

Hanna Lipińska

 

Do obowiązków Wiceprzewodniczącego należy wykonywanie zadań Przewodniczącego w wypadku jego nieobecności:

– zwoływanie posiedzeń rady
– przewodniczenie obradom,
– czuwanie nad sprawnym przebiegiem sesji,
– kierowanie obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
– zarządzanie i przeprowadzanie głosowania nad projektami uchwał,
– podpisywanie uchwały Rady,
– czuwanie nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

Kamil Michalczyk

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta i Gminy Wiskitki

Kamil Michalczyk

 

Fot. Włodzimierz Szczepański

Skip to content