Sołectwa i Sołtysi

 

Sołectwo to jednostka pomocnicza urzędu gminy, która działa na podstawie statutu uchwalanego przez radę gminy. W statucie określona jest jego nazwa i obszar. Znajdują się również zasady i tryb wybierania organów sołectwa, którymi są rada sołecka i sołtys. Statut zawiera też zakres zadań przekazanych sołectwu przez gminę.

Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Sołtys pełni funkcje reprezentacyjną oraz wykonawczą. Zarówno sołtys, jak i członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Kadencja Sołtysa i Rady trwa 4 lata.

 

Do obowiązków sołtysa należy w szczególności:

   • zwoływanie zebrań wiejskich,
   • zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej,
   • działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskiego, rady gminy i wójta,
   • wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia w sołectwie,
   • reprezentowanie mieszkańców sołectwa na zewnątrz,
   • uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowo przez wójta,
   • pobieranie podatków i opłat lokalnych.

Sołtys objęty jest ochroną prawną przysługującą funkcjonariuszom publicznym. Oznacza to, że za naruszenie nietykalności cielesnej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych przez sołtysa sąd może ukarać sprawcę grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech.

Lista sołtysów w Gminie Wiskitki

1.   Ciesielska Tatiana   Aleksandrów
2.   Pachnik Marzena   Antoniew
3.   Bogucki Marek   Babskie Budy
4.   Myśliwiec  Ewa   Cyganka
5.   Maciejewski Eugeniusz   Czerwona Niwa-P
6.   Piotrowski Kazimierz   Czerwona Niwa
7.   Sebastian Kiełbowicz   Duninopol
8.   Gmiter Iwona   Działki
9.   Teresa Gipsiak   Feliksów
10.   Ciemieliński Marek   Franciszków
11.   Ziąbska Justyna   Guzów
12.   Krawczyk Wanda   Guzów – Osada
13.   Karlińska Beata   Hipolitów
14.   Paluch Katarzyna   Janówek
15.   Bednarek Marek   Jesionka
16.   Walo Teresa   Józefów
17.   Feder Piotr   Kamionka
18.   Markowski Marek   Łubno
19.   Kajrukszto Stanisław   Miedniewice
20.   Kacprzak Anna   Morgi
21.   Jankowska Janina   Nowa Wieś
22.   Nowakowska Iwona   Nowe Kozłowice
23.   Bodych Marzena   Nowy Drzewicz
24.   Tondera Mirosław   Nowy Oryszew
25.   Pyrek Hanna   Oryszew Osada
26.   Konarski Tomasz   Podoryszew
27.   Łukasz Jagiełło   Popielarnia
28.   Głowacki Grzegorz   Prościeniec
29.   Patyna Jerzy   Różanów
30.   Czyżewska Lidia   Smolarnia
31.   Gałecki Daniel   Sokule
32.   Majewska Lucyna   Stare Kozłowice
33.   Biegański Roman   Starowiskitki – P
34.   Adamaszek Wanda   Starowiskitki
35.   Przybysz Anastazja   Stary Drzewicz
36.   Makowski Marian   Tomaszew
37.   Zgiet Waldemar   Wiskitki
38.   Koźbiał Norbert   Wola Miedniewska
Skip to content