Opłaty

data ostatniej aktualności strony: wtorek, 18 października 2016

Wysokość opłat ustala się jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej przez Radę Gminy Wiskitki.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 33,63 zł miesięcznie za osobę.

W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku uchwala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Roczna ryczałtowa stawka opłaty wynosi 169,30 zł