Opłaty

data ostatniej aktualności strony: wtorek, 18 października 2016

Zawiadomienie Wójta Gminy Wiskitki

Uprzejmie informuję, że od 1 stycznia 2020r. nastąpiła zmiana w opłacie
za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

– wysokość opłaty dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 33,63 zł, miesięcznie od osoby,

– w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku roczna ryczałtowa stawka opłaty wynosi 169,30 zł,

w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny opłata podwyższona wynosi 67,50 zł, miesięcznie od osoby,

– w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku podwyższona  ryczałtowa stawka opłaty wynosi 350,00 zł

 

Zgodnie z uchwałą  nr 87/XV/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 27.11.2019r.,(Dz. Urz. Woj. Maz. Z dnia 04 grudnia 2019r. poz. 14106) zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :

– właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 6% od miesięcznej opłaty,

– właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (j.t. Dz. U. z 2019r. poz.1390).  posiadających ważne Karty Dużej Rodziny w wysokości 12% od obowiązującej miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny.

np.: 1 karta ważna x 33,63 zł – 12% (4,03 zł) = 29,60 zł miesięcznie od osoby,

np.: 2 karty ważne x 33,63 zł – 12% (8,07zł) = 59,19 zł miesięcznie za dwie osoby,

np.: 3 karty ważne x 33,63 zł – 12% (12,11zł) = 88,78 zł miesięcznie za trzy osoby.

Osoby, które zechcą skorzystać z częściowego zwolnienia w związku z posiadaniem kompostownika, zobowiązane są  do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Wójt Gminy Wiskitki

Rafał Mitura