Opłaty

data ostatniej aktualności strony: wtorek, 18 października 2016
Wysokość opłat ustala się jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej przez Radę Gminy Wiskitki.
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 13,00 zł miesięcznie za osobę.
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny w wysokości 26,00 zł miesięcznie za osobę. (opłata dotyczy tylko osób, które nie wystawiają worków)
W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku uchwala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.Roczna ryczałtowa stawka opłaty stanowi iloczyn średniej ilości odpadów powstających na  nieruchomościach, na obszarze Gminy Wiskitki, wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za pojemnik. Średnia roczna ilość odpadów powstających na  tego typu nieruchomościach ustalona została na 5 pojemników o pojemności 120l.Stawka opłaty za pojemnik wynosi:
– 24zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny,

– 48zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny.

Roczna ryczałtowa stawka opłaty:

Lp.
Pojemność pojemnika
na odpady
Ryczałtowa stawka opłaty zbieranych i odbieranych selektywnie
Wyższa ryczałtowa stawka – opłaty zbieranych i odbieranych nieselektywnie
1.
Pojemnik 120l.
120,00 zł.
240,00 zł.