RODO

data ostatniej aktualności strony: poniedziałek, 20 sierpnia 2018

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
obowiązująca od dnia 25.05.2018 r.

 

1.Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Urząd Gminy Wiskitki z siedzibą przy ul. Kościuszki 1 w imieniu, którego działa Wójt Gminy. Kontakt z Wójtem Gminy:

 • drogą papierową na adres: ul. Kościuszki 1, 96-915 Wiskitki oraz
 • mailowo: sekretariat@wiskitki.pl
 1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych wysyłając maila na adres: inspektorrodo@wiskitki.pl

 1. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji:

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy,
 • realizacji umów zawartych z kontrahentami urzędu Gminy,

W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie wcześniej udzielonej zgody.

4.Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa.

 1. Odbiorcy Twoich danych

Odbiorcami Pani/Pana danych będą:

 1. a) podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu czynności na naszą rzecz na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem danych Osobowych.
 2. b) inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa tj.: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku kontaktu w formie tradycyjnej odbiorcą będzie Poczta Polska. W przypadku komunikacji drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych osobowych będzie operator poczty elektronicznej.
 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj.: prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 1. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Obowiązek podania danych osobowych następuje w sytuacji gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa lub zawarta miedzy stronami umowa. W przypadku niepodania danych nie będziemy mogli spełnić obowiązku ustawowego, w przypadku podania niepełnych danych zostaną Państwo wezwani do uzupełnienia danych.

 1. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia.