Kierownictwo urzędu

data ostatniej aktualności strony: środa, 19 października 2016
 

Wójt Gminy Wiskitki

RAFAŁ MITURA

wybrany w wyborach Wójta Gminy Wiskitki w dniu 21 października 2018r.

ślubowanie wobec Rady Gminy Wiskitki złożone w dniu 19 listopada 2018r.

Do wyłącznej kompetencji Wójta należy:

   • kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
   • składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem i udzielenie upoważnień w tym zakresie;
   • projektowanie i realizacja strategii rozwoju Gminy;
   • określanie polityki kadrowej i płacowej;
   • zatwierdzanie zakresu czynności i odpowiedzialności pracowników oraz ocena kadry kierowniczej Urzędu;
   • udzielanie pełnomocnictw procesowych;
   • wykonywanie uchwał Rady;
   • pełnienie funkcji Szefa Obrony Cywilnej Gminy i nadzór nad wykonywaniem zadań związanych z obronnością i zarządzaniem kryzysowym;
   • zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;
   • wykonanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przepisami prawa, regulaminem oraz uchwałami Rady
 

Sekretarz Gminy Wisktiki

MAGDALENA CĘTKOWSKA

Sekretarz w zakresie ustalonym przez Wójta organizuje pracę Urzędu i zapewnia jego sprawne funkcjonowanie.

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

   • przygotowanie projektów oraz zmian regulaminów i innych aktów wewnętrznych w zakresie organizacji Urzędu;
   • nadzór nad poprawnością przygotowywanych pism, decyzji oraz projektów aktów prawnych;
   • usprawnienie pracy Urzędu i nadzór nad doskonaleniem kadr;
   • kontrola dyscypliny pracy, ogólny nadzór nad wykonywaną pracą pracowników Urzędu i nadzór nad przeprowadzaniem ocen okresowych, o których mowa w ustawie o pracownikach samorządowych;
   • przekładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu;
   • nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i terminowego załatwiania interpelacji, skarg, wniosków i petycji;
   • organizacja i koordynowanie spraw związanych z wyborami i referendami;
   • nadzór i monitorowanie kontroli zarządczej;
   • wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu bezpośrednio podległych;
   • kontrola i nadzór nad Referatami, komórkami organizacyjnymi oraz samodzielnymi stanowiskami pracy w Urzędzie;
   • koordynacja i nadzór nad zakupem środków trwałych i bieżącego zaopatrzenia;
   • załatwianie spraw wynikających z Kodeksu Cywilnego w zakresie: sporządzania testamentów, spisywania oświadczeń woli;
   • nadzór nad prowadzeniem archiwum zakładowego i przekazywaniem akt do archiwum państwowego;
   • kontrola gospodarowania mieniem na terenie Urzędu;
   • organizacja służby przygotowawczej i egzaminu kończącego służbę przygotowawczą;
   • pełnienie funkcji kierownika Urzędu w razie nieobecności Wójta i Zastępcy Wójta;
   • nadzór na prowadzeniem BIP i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
 

Sekretarz Gminy Wiskitki

Skarbnik Gminy Wiskitki

BEATA KONARSKA

Skarbnik Gminy jest głównym księgowym budżetu, który w zakresie działania Urzędu czuwa nad racjonalnym dysponowaniem środkami finansowymi oraz nadzoruje działalność finansową jednostek organizacyjnych Gminy.

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

   • przygotowywanie projektu budżetu oraz bieżący nadzór nad jego wykonaniem przez gminne jednostki organizacyjne;
   • przekazywanie pracownikom Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z przygotowaniem danych do projektu budżetu i sprawozdań z jego wykonania;
   • opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu Gminy;
   • nadzorowanie wykonania obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i obsługi księgowej budżetu;
   • nadzór nad prawidłową gospodarką finansową w jednostkach organizacyjnych Gminy;
   • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
   • dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
   • dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności sporządzonych dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
   • kontrasygnata czynności prawnych mogących powodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
   • współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej;
   • przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen i bieżących informacji o sytuacji finansowej Gminy;
   • opiniowanie projektów uchwał rady wywołujących skutki finansowe dla Gminy;
   • dokonywanie kontroli finansowej i w tym celu organizowanie właściwego obiegu dokumentów księgowych i finansowych w Urzędzie;
   • nadzór nad prawidłową realizacją wpływów budżetowych z tytułu podatków i opłat;
   • zapewnienie realizacji zadań dotyczących kontroli obiegu dokumentów księgowych;
   • zapewnienie kontroli nad właściwym rozliczeniem dotacji udzielonych z budżetu Gminy;
   • zapewnienie ewidencjonowania majątku Gminy w sposób zgodny z prawem i gwarantujący jego ochronę;
   • analiza oraz składanie wniosków dotyczących najbardziej racjonalnych i ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań w zakresie lokowania środków finansowych Gminy;
   • wykonywanie innych zadań na polecenie Wójta lub Zastępcy Wójta.
 • Wójt Gminy
  Rafał Mitura
  Wójt Gminy Wiskitki

  Zaprasza Interesantów
  w każdy wtorek
  w godz. 9.00 -17.00
 • Biuletyn Informacji Publicznej