Sekretarz gminy

data ostatniej aktualności strony: piątek, 6 października 2017

Sekretarz gminy 

 1. Sekretarz w zakresie ustalonym przez Wójta organizuje pracę Urzędu i zapewnia jego sprawne funkcjonowanie.
 2. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
  1. przygotowanie projektów oraz zmian regulaminów i innych aktów wewnętrznych w zakresie organizacji Urzędu;
  2. nadzór nad poprawnością przygotowywanych pism, decyzji oraz projektów aktów prawnych;
  3. usprawnienie pracy Urzędu i nadzór nad doskonaleniem kadr;
  4. kontrola dyscypliny pracy, ogólny nadzór nad wykonywaną pracą pracowników Urzędu i nadzór nad przeprowadzaniem ocen okresowych, o których mowa w ustawie o pracownikach samorządowych;
  5. przekładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu;
  6. nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i terminowego załatwiania interpelacji, skarg, wniosków i petycji;
  7. organizacja i koordynowanie spraw związanych z wyborami i referendami;
  8. nadzór i monitorowanie kontroli zarządczej;
  9. wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu bezpośrednio podległych;
  10. kontrola i nadzór nad Referatami, komórkami organizacyjnymi oraz samodzielnymi stanowiskami pracy w Urzędzie;
  11. koordynacja i nadzór nad zakupem środków trwałych i bieżącego zaopatrzenia;
  12. załatwianie spraw wynikających z Kodeksu Cywilnego w zakresie: sporządzania testamentów, spisywania oświadczeń woli;
  13. nadzór nad prowadzeniem archiwum zakładowego i przekazywaniem akt do archiwum państwowego;
  14. kontrola gospodarowania mieniem na terenie Urzędu;
  15. organizacja służby przygotowawczej i egzaminu kończącego służbę przygotowawczą;
  16. pełnienie funkcji kierownika Urzędu w razie nieobecności Wójta i Zastępcy Wójta;
  17. nadzór na prowadzeniem BIP i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy;

Osoby pełniące funkcję Sekretarza Gminy:
Jadwiga Modzelewska – do roku 1990
Alina Dzięgielewska – 1990-1993
Halina Szczepaniak – 1993-1994
Danuta Sienkiewicz – 1994 -2017
Wiesława Zdunek – 2018 – 2019

Magdalena Cętkowska – 2019 –

 • Wójt Gminy
  Rafał Mitura
  Wójt Gminy Wiskitki

  Zaprasza Interesantów
  w każdy wtorek
  w godz. 9.00 -17.00
 • Kontakt z urzędem

  Urząd Gminy w Wiskitkach
  ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki
  NIP: 8381751551

  Zadzwoń lub napisz:
  tel.:(46) 854 50 10,
  e-mail: sekretariat@wiskitki.pl
  fax: (46) 855 41 54
  Wykaz pozostałych numerów kliknij TUTAJ

  Godziny pracy urzędu:
  pon, śr, czw 8:00 – 16:00
  wtorek 8:00 – 17:00
  piątek 8:00 – 15:00

 • Biuletyn Informacji Publicznej