Sekretarz gminy

data ostatniej aktualności strony: piątek, 6 października 2017

Sekretarz gminy 

Do zadań Sekretarza należy wykonywanie w imieniu Wójta funkcji kierownika administracyjnego Urzędu Gminy, a w szczególności:
– opracowywanie lub współudział w opracowaniu projektów statutów i regulaminów organizacyjnych,
– nadzór nad opracowaniem zakresów czynności na stanowiskach pracy,
– sprawuje nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie,
– dba o podnoszenie kwalifikacji pracowników,
– dba o wygląd budynku Urzędu i jego otoczenia,
– planuje koszty Urzędu i rozlicza się z wydatków przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy,
– koordynuje i nadzoruje prace remontowe w budynku Urzędu,
– nadzoruje zakupy środków trwałych i materiałów,
– dba o dostarczenie dla Urzędu Gminy bieżących przepisów prawnych,
– wykonuje obowiązki w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa przez Wójta.

Współpracuje z Radą Gminy i prowadzi nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał. Prowadzi rejestr skarg i wniosków oraz książkę kontroli. Prowadzi sprawy związane z wyborami, referendami i spisami.

Sprawuje nadzór nad działalnością następujących komórek organizacyjnych:
– stanowisko d/s obsługi Rady Gminy, Komisji  i samorządów wiejskich
– stanowisko d/s zatrudnienia i spraw organizacyjnych Gminy

Realizuje zadania określone w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu
Prowadzi sprawy Gminy powierzone przez Wójta.

Osoby pełniące funkcję Sekretarza Gminy:
Jadwiga Modzelewska – do roku 1990
Alina Dzięgielewska – 1990-1993
Halina Szczepaniak – 1993-1994
Danuta Sienkiewicz – 1994 -2017
Wiesława Zdunek – 2018 – 2019

Magdalena Cętkowska – 2019 –