Sołectwa i Sołtysi

data ostatniej aktualności strony: poniedziałek, 24 października 2016

Sołectwo to jednostka pomocnicza urzędu gminy, która działa na podstawie statutu uchwalanego przez radę gminy. W statucie określona jest jego nazwa i obszar. Znajdują się również zasady i tryb wybierania organów sołectwa, którymi są rada sołecka i sołtys. Statut zawiera też zakres zadań przekazanych sołectwu przez gminę.

Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Sołtys pełni funkcje reprezentacyjną oraz wykonawczą. Zarówno sołtys, jak i członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Kadencja Sołtysa i Rady trwa 4 lata.

Do obowiązków sołtysa należy w szczególności:

– zwoływanie zebrań wiejskich,
– zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej,
– działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskiego, rady gminy i wójta,
– wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia w sołectwie,
– reprezentowanie mieszkańców sołectwa na zewnątrz,
– uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowo przez wójta,
– pobieranie podatków i opłat lokalnych.

Sołtys objęty jest ochroną prawną przysługującą funkcjonariuszom publicznym. Oznacza to, że za naruszenie nietykalności cielesnej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych przez sołtysa sąd może ukarać sprawcę grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech.

 • Wójt Gminy
  Rafał Mitura
  Wójt Gminy Wiskitki

  Zaprasza Interesantów
  w każdy wtorek
  w godz. 9.00 -17.00
 • Kontakt z urzędem

  Urząd Gminy w Wiskitkach
  ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki
  NIP: 8381751551

  Zadzwoń lub napisz:
  tel.:(46) 854 50 10,
  e-mail: sekretariat@wiskitki.pl
  fax: (46) 855 41 54
  Wykaz pozostałych numerów kliknij TUTAJ

  Godziny pracy urzędu:
  pon, śr, czw 8:00 – 16:00
  wtorek 8:00 – 17:00
  piątek 8:00 – 15:00

 • Biuletyn Informacji Publicznej