Struktura Urzędu Gminy

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Wiskitki

W  dniu 31 sierpnia 2019 roku Wójt Gminy Wiskitki Zarządzeniem nr 173.2019 z dnia 31 sierpnia 2019 roku wprowadził nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Wiskitki zmieniony następnie Zarządzenie nr 80 z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wiskitki.

Tym samym straciło moc zarządzenie Nr 42 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wiskitki zmienionego zarządzeniem Nr 154 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 31 grudnia 2014 roku, zarządzeniem Nr 65 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 7 czerwca 2017 roku oraz zarządzeniem Nr 137 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 28 listopada 2017 roku.

Zgodnie z nowym Regulaminem strukturę organizacyjną Urzędu stanowią:

Kierownictwo Urzędu:

 • Wójt,
 • Zastępca Wójta,
 • Sekretarz,
 • Skarbnik,
 • Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,

 Referaty:

 • Finansowy,
 • Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego,
 • Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska,
 • Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.

W skład Referatu Finansowego wchodzą następujące stanowiska pracy:

 • Kierownik Referatu Finansowego – zastępca Skarbnika,
 • Wieloosobowe stanowisko ds. księgowości budżetowej i sprawozdawczości,
 • Stanowisko ds. księgowości budżetowej, ewidencji środków trwałych i rozliczania podatku VAT,
 • Stanowisko ds. wymiaru podatku i płac,
 • Stanowisko ds. księgowości podatkowej i wymiaru podatków,
 • Stanowisko ds. podatku od środków transportowych, wymiaru podatków i opłat za dostarczanie wody i odprowadzania ścieków,
 • Stanowisko ds. księgowości podatkowej i wymiaru podatku,
 • Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi,
 • Stanowisko ds. kasy.

 W skład Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego wchodzą następujące stanowiska pracy:

 • Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego,
 • Stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych,
 • Stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych i komunikacji społecznej,
 • Stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych,
 • Stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki wodno-ściekowej i ochrony zwierząt,
 • Wieloosobowe stanowisko ds. geodezji i dróg publicznych,
 • Operatorzy koparko-ładowarki – brygadzista,
 • Monterzy sieci wodno-kanalizacyjnej,
 • Konserwator w oczyszczalni ścieków,
 • Koordynator pracowników oczyszczalni ścieków i pracownicy oczyszczalni.

W skład Referatu do spraw Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska  wchodzą następujące stanowiska pracy:

 • Kierownik Referatu ds. Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska,
 • Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej,
 • Stanowisko ds. planowania przestrzennego i funduszy sołeckich,
 • Stanowisko ds. podziału gruntów, rozgraniczeń, naliczania opłaty planistycznej, wydawania wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego,
 • Stanowisko ds. gospodarowania zasobami komunalnymi, zaopatrzenia w energię i opieki nad zabytkami,
 • Stanowisko ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa.

W skład Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich wchodzą następujące stanowiska pracy:

 • Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich,
 • Stanowisko ds. kadr, ewidencji działalności gospodarczej oraz wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • Stanowisko ds. ewidencji ludności, spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
 • Stanowisko ds. sekretariatu i ochrony przeciwpożarowej,
 • Stanowisko ds. promocji i kultury,
 • Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Stanowisko do spraw organizacyjnych i prowadzenia Biura Obsługi Rady.

Urząd Stanu Cywilnego, dowody osobiste, sprawy wojskowe i informacje niejawne:

 • Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
 • Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Samodzielne stanowiska pracy:

 • Radcowie prawni,
 • Inspektor Ochrony Danych,
 • Koordynator sportu,
 • Dyrygent orkiestry,
 • Informatyk,
 • Główny administrator baz danych i systemów komputerowych.

Obsługa Urzędu:

 • Sprzątaczka
 • Koordynator robotników gospodarczych
 • Robotnicy gospodarczy
 • Pomoc administracyjna
Skip to content