Apel o prawidłowe korzystanie z kanalizacji sanitarnej

W związku z licznymi awariami przepompowni ścieków, spowodowanymi niewłaściwym korzystaniem z urządzeń kanalizacji sanitarnej, przypominamy, że sieć kanalizacji sanitarnej służy wyłącznie do odprowadzania ścieków socjalno-bytowych z gospodarstw domowych i nie może być traktowana jak pojemnik na odpady.

Odpady wrzucone do kanalizacji sanitarnej często prowadzą do uszkodzenia pomp przepompowni, a w konsekwencji zaprzestania jej pracy. Powstanie awarii generuje duże koszty związane z naprawą bądź wymianą uszkodzonej pompy oraz stanowi niebezpieczeństwo skażenia środowiska naturalnego. Niewłaściwe użytkowanie kanalizacji prowadzi także do zatorów w rurach kanalizacyjnych. Przedstawiają to poniższe zdjęcia wykonane 19 i 21 stycznia na przepompowni ścieków w Działkach przy ulicy Topolowej.

Zwiększenie kosztów utrzymania kanalizacji sanitarnej przekłada się bezpośrednio na wzrost cen za odprowadzane ścieki.

Przypominamy, że zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zabrania się wprowadzania do kanalizacji sanitarnej:

  • pozostałości po kosmetykach (np. pałeczki, waciki, podpaski, chusteczki nawilżane, tampony, wkładki higieniczne, itp.);
  • odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek,
  • pozostałości jedzenia, kości, obierki;
  • tłuszczów, olejów;
  • przeterminowanych leków i chemikaliów;
  • zużytych mopów, ścierek, szmat, sznurków;
  • elementów zabawek, zakrętek, kapsli;
  • popiołu, piasku, żwiru.

Zabrania się także wprowadzania wód opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 28ust. 4a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł podlega osoba, która wprowadza do kanalizacji sanitarnej ww. odpady.

Skip to content