Budżet gminy przyjęty

Podczas sesji Rady Gminy Wiskitki 29 grudnia, Wójt Gminy Wiskitki Franciszek Grzegorz Miastowski przedstawił projekt budżetu na rok przyszły.

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 34.163.325,13 zł, a wydatki na poziomie 34.653.541,13 zł.  Deficyt, który stanowi różnice między dochodami a wydatkami wyniesie w roku przyszłym 490.216 zł i w całości zostanie pokryty przychodami z kredytów.

Wśród wydatków jak zawsze znaczące miejsce zajmuje oświata i wychowanie. Jest to w tym roku w naszej gminie kwota ponad 11 mln zł (44,6% ogółu wydatków) Ważna część wydatków przeznaczona zostanie na rodzinę i będzie to w tym roku 9 mln zł. (większość przeznaczona zostanie na realizacje programu Rodzina 500+ – ponad 6,7 mln zł.) 1,1 mln zł przeznaczone zostanie bieżące utrzymanie, konserwację oraz remonty dróg gminnych. Ponad 330 tys. zł przeznaczone zostało na bezpieczeństwo w tej kwocie znalazły się ponadnormatywne patrole policji  oraz zakupy i remonty sprzętu strażackiego oraz utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP.

W tym roku nie zapomniano również o inwestycjach i funduszu sołeckim na które przebaczono ponad 2 mln zł. W roku 2017, 492.331,42 zł trafi do sołectw w ramach funduszu sołeckiego na realizację ponad 100 zadań. Wśród nich znalazły się m.in. budowy placów zabaw oraz siłowni plenerowej, remonty świetlic i remiz, budowy oświetlenia ulicznego oraz remonty dróg. Wiele sołectw zdecydowało się również przeznaczyć część pieniędzy na promocje podczas dożynek oraz organizację różnych imprez integrujących lokalną społeczność.

Wśród innych zadań inwestycyjnych znaczące nakłady gmina przeznacza na budowę przedszkola oraz sieci kanalizacji w Jesionce i Starych Kozłowicach. Nie zabrakło również wśród zadań inwestycyjnych budowy oświetlenia ulicznego a także kolejnego etapu modernizacji budynku ośrodka zdrowia w Guzowie.

Projekt uchwały budżetu przedłożono także do zaopiniowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Płocku. W odczytanej w trakcie obrad rady gminy sentencji wynikało, że został on oceniony pozytywnie.

Podczas głosowania nad przedłożoną przez wójta uchwałą budżetową ośmiu radnych zagłosowało za, przeciw było siedmioro radnych. Nikt z obecnych nie wstrzymał się od głosowania.

 

Skip to content