“Czyste Powietrze” rusza po raz drugi

21 października 2020 r. został ogłoszony nabór wniosków do drugiej części Programu „Czyste Powietrze”, która daje możliwość ubiegania się uboższej części naszego społeczeństwa o większe środki finansowe czyli podwyższony poziom dofinansowania.

Druga część Programu, skierowana do obywateli o niższych dochodach, stanowi ważny krok w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce. Dzieje się tak dzięki finansowaniu w ramach Programu „Czyste Powietrze” realizacji przedsięwzięć polegających na termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wymianie starych, nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz montaż odnawialnych źródeł energii.

Przypominamy, że źródłem największej emisji zanieczyszczeń do powietrza jest spalanie w domowych urządzeniach grzewczych, w większości przypadków nienadających się już do eksploatacji, paliw stałych nieodpowiedniej jakości i niestety odpadów.

Informacje na temat drugiego poziomu dofinansowania w ramach programu “Czyste Powietrze”.

Łączna maksymalna kwota dotacji

 1. Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:
   • o    zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
   • o    zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu załącznika 2a do Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

   • o    demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu),
   • o    zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, o    zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
   • o    zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
   • o    dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Maksymalna kwota dotacji:

   • o    przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej – 32 tys. zł
   • o    przedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną – 37 tys. zł
 1. Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
   • o    zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
   • o    zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
   • o    wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych) dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Maksymalna kwota dofinansowania – 15 000 zł

Beneficjent i jego dochód

 1. jest właścicielem/­współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
 2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

a) 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Więcej informacji o programie „Czyste Powietrze”: www.czystepowietrze.pl

Skip to content