Debata nad Raportem o stanie Gminy Wiskitki

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie Gminy.

Rada Gminy rozpatrzy raport o stanie gminy podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała w przedmiocie absolutorium dla Wójta Gminy. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której głos zabrać mogą Radni oraz maksymalnie 15 mieszkańców gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać glos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie,  poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Wiskitki.

Zgłoszenie do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Dokładny termin sesji absolutoryjnej, na której przeprowadzona będzie debata, zostanie ogłoszony w późniejszym terminie na gminnych stronach internetowych (www.wiskitki.bip.net.plwww.wiskitki.pl) oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiskitki.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu w debacie według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Po zakończeniu debaty nad raportem, Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy wotum zaufania.

Zgłoszenia do debaty przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Wiskitki, ul. Kościuszki 1 (pok. 19, IIp – sekretariat)  w godzinach urzędowania.

Formularz zgłoszenia do debaty –  stanowiący załącznik do niniejszej informacji – dostępny jest także w Urzędzie Gminy Wiskitki.  

 

Skip to content