Dobrostan opasów – ważna informacja dla rolników wnioskujących o płatności.

17 stycznia 2024 r. podpisano nowelizację Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20 kwietnia 2023 r. sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz. U. poz. 797, z późn. zm.) (rozporządzenie dobrostanowe ).

W nowelizacji wydłużono do dnia 5 lutego 2024 r. termin na określenie w systemie IRZplus przeznaczenia bydła do opasu.

Jest to szczególnie ważna informacja dla rolników, którzy ubiegają się o płatność w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt – wariant Dobrostan opasów. Rolnicy, którzy w 2023 r. składając wniosek o przyznanie płatności nie wskazali w systemie IRZplus przeznaczenia bydła do opasu, mogą dokonać zmiany lub korekty.

Możliwy jest wybór jednego z kierunków użytkowania: mięsno-opasowy, mleczno-opasowy lub opasowy.

Dzięki tej zmianie rolnicy będą mogli otrzymać płatność do bydła dla którego realizowali praktyki wymagane w ramach wariantu Dobrostan opasów, a dla którego nie określili dotychczas w systemie przeznaczenia do opasu zgodnie z rozporządzeniem dobrostanowym.

Do płatności zostanie również zakwalifikowane bydło poddane ubojowi do dnia 5 lutego 2024 r., w odniesieniu do którego do tego dnia rolnik nie określił w systemie IRZplus kierunku użytkowania lub określił, nie uwzględniając przeznaczenia tych zwierząt do opasu.

Z kolei w przypadku sprzedaży bydła do 5 lutego 2024 r. rolnik powinien złożyć do ARiMR oświadczenie o opasaniu bydła w gospodarstwie do czasu jego sprzedaży.

informacja prasowa MODR.
Skip to content