DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŻRÓDEŁ CIEPŁA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach informuje o możliwości składania wniosków o jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych ogrzewających gazem LPG, drewnem kawałkowym, peletem i olejem opałowym. Dodatkiem nie są objęte: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

Gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym, otrzymają jednorazowe wsparcie finansowe w formie dodatku. Warunkiem jego otrzymania będzie potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków ( CEEB ). Musi być ono jednak zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 roku. W przypadku zgłoszenia lub wpisania po tej dacie o świadczenie to mogą ubiegać się tylko te osoby, które dokonały wpisu po raz pierwszy.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Definiując gospodarstwo domowe należy również wziąć pod uwagę adres, gdyż dodatek przyznawany będzie w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe tylko temu, który wniosek złoży jako pierwszy.

Zatem osobnym gospodarstwom domowym, ale zamieszkującym w tym samym budynku i pod tym samym adresem nie przysługuje kilka dodatków.

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wyniesie:

  • 3000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy,
  • 2000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy,
  • 1000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,
  • 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, dodatek przyznawany będzie temu z wnioskodawców, który złożył wniosek jako pierwszy.

Zgodnie z przyjętymi przepisami wniosek o wypłatę dodatku składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Wniosek o dodatek będzie można złożyć do 30 listopada 2022 r.

Wnioski  można składać:

a) elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

b) tradycyjnie (papierowo) – w siedzibie budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach, 96-315 Wiskitki, Plac Wolności 34.

Dodatek  nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

WNIOSEK_O_WYPŁATĘ_DODATKU_DLA_GOSPODARSTW_DOMOWYCH_Z_TYTUŁU_WYKORZYSTYWANIA_NIEKTÓRYCH_ŹRÓDEŁ_CIEPŁA (1) 

Instruktaż_Jak_wypełnić_wniosek_o_dodatek_gospodarstwa_domowe

Klauzula RODO

Skip to content