Dodatek węglowy – informacja

W nawiązaniu do licznych zapytań dotyczących wypłaty dodatku węglowego Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach uprzejmie informuje, że dotychczas nie otrzymaliśmy z budżetu państwa koniecznych do tego środków. Z chwilą otrzymania dotacji i wprowadzenia jej do budżetu Ośrodek niezwłocznie uruchomi wypłaty dodatku węglowego w sprawach już rozpatrzonych.

Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że dnia 17.09.2022 roku Prezydent podpisał nowelizację ustawy o dodatku węglowym a jej zapisy mogą mieć istotne znaczenie dla załatwienia Państwa wniosku. Art. 52 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw stanowi, że: „Do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i nie zakończonych (…) stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”

Najistotniejsze zmiany w uprawnieniach do dodatku węglowego dotyczą:

– wprowadzenia zasady: jeden dodatek na jeden adres zamieszkania

– wydłużenia terminu załatwienia wniosku do dwóch miesięcy

– uwzględnienia sposobu ogrzewania budynku z deklaracji złożonych do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022 r., tzn. korekty złożone po tym dniu nie będą uwzględniane przy rozpatrywaniu wniosku

Powyższe zmiany nie będą wymagały od Państwa złożenia nowych wniosków. W przypadku kiedy z tego samego adresu wpłynęło kilka wniosków, dodatek węglowy otrzymuje wnioskodawca, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostają bez rozpoznania.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby Państwa sprawy były załatwiane z należytą starannością, na możliwie wysokim poziomie obsługi. Zmiany przepisów spowodowały jednak potrzebę powtórnej analizy dużej ilości wniosków, co może powodować wydłużenie terminów zakończenia postępowań.

Skip to content