Dożywianie

Dożywianie realizowane jest  zgodnie z rządowym programem  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014-2020 dla:

– dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej
– uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
– osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2014 r o pomocy społecznej, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych.

Pomoc może być realizowana w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego 684 zł. określonego w ustawie o pomocy społecznej w/w pomoc jest nieodpłatna.

Skip to content