Działalność żłobka, przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Wiskitki

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego dotychczasowe przepisy w zakresie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2020 r. od 6 maja br. uchylono obowiązujące ograniczenia w funkcjonowaniu żłobków przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, jednocześnie wprowadzono konieczność stosowania wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

  • Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej.
  • W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
  • Pierwszeństwo w zapewnieniu tej opieki mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Biorąc pod uwagę stały wzrost zachorowań i rozprzestrzenianie się zakażeń, mając na względzie czynniki ryzyka wystąpienia COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników, a także wśród pracowników przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, organ prowadzący przed podjęciem decyzji w sprawie sposobu zorganizowania pracy przedszkola
i oddziałów przedszkolnych planuje rozeznać:

– istniejące możliwości zapewnienia bezpiecznych, higienicznych
i zgodnych z wytycznymi warunków przebywania dzieci w placówkach,

– potrzeby rodziców w zakresie zapewnienia  ich dzieciom opieki w placówkach prowadzących wychowanie przedszkolne.

 

W związku z powyższym organ prowadzący prosi, aby rodzice po przeanalizowaniu możliwości sprawowania opieki nad dziećmi w domu podejmowali decyzje związaną z ewentualnym wysłaniem dzieci na zajęcia
w sposób odpowiedzialny, bez niepotrzebnego narażania swoich najbliższych
na niebezpieczeństwo zarażenia.

W sytuacji zaistnienia potrzeby skorzystania z usług żłobka, przedszkola lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, proszę o tym fakcie powiadamiać bezpośrednio dyrektorów placówek, w sposób określony
i wskazany przez poszczególne jednostki. W zgłoszeniu chęci uzyskania opieki nad dzieckiem, prosimy o wskazanie:

– czy obydwoje rodzice/opiekunowie prawni pracują zawodowo,

– czy rodzice/opiekunowie prawni są pracownikami systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Skip to content