Gminna Spółka Wodna

Pod koniec ubiegłego roku podczas zebrania założycielskiego, w który uczestniczyli przedstawiciele większości sołectw, została powołana do życia Gminna Spółka Wodna obejmująca miejscowości, gdzie znajdują się grunty zmeliorowane na terenie Gminy Wiskitki.

Celem Spółki jest utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, w tym: konserwacja rowów polegająca na odkrzaczaniu, wykaszaniu skarp czy odmulaniu dna oraz dokonywanie napraw awarii drenarskich takich jak mi.in. czyszczenie studzienek czy wylotów do rowów.

Podstawą działania Gminnej Spółki Wodnej jest statut , który został przyjęty podczas Zebrania Założycielskiego i wymaga zatwierdzenia w formie decyzji przez Starostę Powiatu Żyrardowskiego.

Spółka Wodna będzie funkcjonować w dużej mierze w oparciu o składki członkowskie. Uchwałą z dnia 14 grudnia 2017 roku ustalono składkę członkowską na rok 2018 w wysokości 20 zł z ha zmeliorowanego.

Zgodnie z prawem, Gminna Spółka Wodna będzie zarejestrowana w Katastrze Wodnym w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie.

Zgodnie z przyjętym statutem organami Spółki są Walne Zebranie, Zarząd i Komisja Rewizyjna.

Skład Zarządu: 
Krystyna Tarasińska – Przewodnicząca Gminnej Spółki Wodnej; Bogdan Stygienko – Różanów – I zastępca;
Tomasz Lewandowski – Starowiskitki – II Zastępca; 
Władysław Gawart – Wola Miedniewska – Sekretarz Zarządu.
Członkami Zarządu Spółki Wodnej zostali: 
Edward Majewski – Stare Kozłowice; 
Władysław Kobus – Janówek; 
Marek Ciemieliński -Franciszków; 
Wiesław Wichowski – Wiskitki; 
Mirosław Zdunek -Nowy Drzewicz; 
Aneta Kamińska – Aleksandrów;
Piotr Migda –Miedniewice.

Skład Komisji Rewizyjnej: 
Franciszek Jankowski -Popielarnia – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej; 
Tatiana Ciesielska – Aleksandrów – Zastępca Przewodniczącego; 
Anna Dąbrowska – Wola Miedniewska – Sekretarz. 
Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: 
Andrzej Zambrzycki – Oryszew Osada; 
Dominik Adamiec – Czerwona Niwa 
Henryk Staniaszek – Kozłowice Stare.

Spółki wodne – jeszcze pod koniec lat dziewięćdziesiątych funkcjonowały w większości sołectw, mają na terenie gminy Wiskitki dobrą i długą tradycję. To dzięki ich działalności gminach w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, w gminie Wiskitki – w ok. 70 proc. zmeliorowana tereny uprawne i uregulowano stosunki wodne. Po długich latach nie konsekrowania tych urządzeń, widzimy konsekwencje, które są coraz bardziej dokuczliwe dla terenów rolniczych. Dlatego przed Gminną Spółka wodną stoi wielkie wyzwanie i bardzo dużo pracy.

Wszelkich dodatkowych informacji na temat funkcjonowania Gminnej Spółki Wodnej udziela Pani Krystyna Tarasińska we wtorki i czwartki w godzinach pracy Urzędu Gminy Wiskitki.

Skip to content