II Sesja Rady Miasta i Gminy Wiskitki

Zapraszam na II Sesję Rady Miasta i Gminy Wiskitki, która odbędzie się w dniu 07 czerwca 2024r. o godz. 11:oo.

Miejsce obrad:
sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki (ul. Kościuszki 1; 96 – 315 Wiskitki).
/Sesja zwołana na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 609 z późn. zm.)./

PORZĄDEK OBRAD
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2024.
4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii terytorialnej Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027.
5.Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Wiskitki nieruchomości zlokalizowanych w obrębie ewidencyjnym Stare Kozłowice.
6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki.
7.Sprawozdania z zakresu pomocy społecznej za rok 2023:
– z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
– z realizacji zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
8. Informacja o ocenie zasobów pomocy społecznej za rok 2023.
9. Raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiskitki za rok 2023.
10.Zakończenie obrad.

Skip to content