Informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych do PSR 2020r.

INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

WÓJT GMINY WISKITKI – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów,
którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Wiskitki
Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728).

Powszechny Spis Rolny 2020 będzie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od 01 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

 1. WYMAGANIA

Naboru kandydatów na rachmistrza terenowego dokonuje się spośród osób:

 • pełnoletnich,
 • zamieszkałych na terenie gminy,
 • posiadających co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie,
 • które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 1. HARMONOGRAM ZADAŃ

Wszyscy kandydaci na rachmistrza terenowego z naboru otwartego zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu. Szkolenia dla kandydatów na  rachmistrza terenowego obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną.

 1. Od 03 sierpnia do 11 września 2020 r. – szkolenie rachmistrzów.

W ramach szkolenia kandydat na rachmistrza uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej, o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego, o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego.

 1. Od 03 sierpnia do 13 września 2020 r.przeprowadzenie testów egzaminacyjnych na rachmistrza terenowego.

Egzamin kandydata na rachmistrza terenowego po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

 1. Od 01 października do 30 listopada 2020 r.przeprowadzenie spisu rolnego przez rachmistrzów terenowych.

Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:

 • przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich (lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19),
 • zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań, opracowanym przez CBS,
 • przejęcie części zadań innych rachmistrzów terenowych, w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszona zostanie liczba rachmistrzów w gminie lub termin spisu  będzie zagrożony.

Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 można znaleźć na stronie:  https://spisrolny.gov.pl

 1. WYMAGANE DOKUMENTY
 2. Kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata na rachmistrza spisowego (załącznik nr 1).
 3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie, co najmniej średnie.
 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślne, w tym przestępstwo skarbowe (załącznik nr 2).
 5. Podpisana informacja dotycząca RODO (załącznik nr 3).

 

 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu, w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.w terminie od 15 czerwca 2020 r. do 08 lipca 2020 r. 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy Wiskitki.

Adres do doręczeń: Urząd Gminy Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki

Dodatkowych informacji w sprawie naboru udzielają:

Agnieszka Sulikowska-Kuran tel. 46 854 50 33

Małgorzata Witecka tel. 46 854 50 27

Jadwiga Muller tel. 46 854 50 18

Karolina Wasilewska tel. 46 854 50 30

Wójt Gminy Wiskitki

(-) mgr Rafał Mitura

Gminny Komisarz Spisowy

Informacja_dotyczaca_RODO

Kwestionariusz_zgloszeniowy

Ogloszenie_o_naborze

Oswiadczenie_o_niekaralnosci

 

Skip to content