Informacja Rady Społecznej ds. CPK z dnia 3 grudnia 2019

W dniu 2 grudnia 2019 odbyło się kolejne wspólne posiedzenie Rady Społecznej ds. CPK oraz przedstawicieli spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp z o.o.

Głównym celem spotkania, choć nie jedynym, było omówienie propozycji zmian w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym zgłoszonych przez Radę Społeczną ds. CPK. Przedstawiciele Spółki negatywnie zaopiniowali m.in. następujące propozycje Rady:

 • ustawowe powiększenie ewentualnych odszkodowań wywłaszczeniowych o „ryczałt za rzeczywisty uszczerbek w majątku właściciela lub użytkownika wieczystego”
 • ustawowe powiększenie ewentualnych odszkodowań o koszty związane z nabyciem nowych nieruchomości przez mieszkańców (koszty notarialne, koszty pośredników, koszty usług prawnych), o koszty związane z relokacją ruchomości, o koszty związane z koniecznością przerwania prowadzenia działalności gospodarczej czy rolniczej,
 • zwolnienie podmiotów gospodarczych od podatku CIT przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na rzecz CPK

Zdaniem przedstawicieli Spółki proponowane rozwiązania nie są spójne z obowiązującymi w Polsce rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi nabywania nieruchomości na cele publiczne. Jako możliwe formy zrekompensowania mieszkańcom konieczności poniesienia wymienionych kosztów wskazano tzw „zasadę korzyści’ przy wycenie nieruchomości przyjętą w specustawie oraz ewentualnymi pozaustawowymi formami zabezpieczenia interesów mieszkańców.

Pozytywnie odniesiono się do innych propozycji Rady, m,in:

 • zwolnienia od podatku PIT przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości przez mieszkańców na potrzeby realizacji inwestycji CPK
 • konieczność publikowania ekspertyz rynku nieruchomości przeprowadzanych na potrzeby wycen w BIP
 • wprowadzenie rozwiązań umożliwiających zastrzeżenie, że w przetargach na zbycie nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, będą mogły uczestniczyć wyłącznie osoby, które zbyły nieruchomość na potrzeby CPK albo inwestycji towarzyszących

Niektóre z propozycji Rady Społecznej były szczególnie intensywnie dyskutowane, m.in.: wydłużenie ustawowych terminów na przymusowe wydanie nieruchomości po decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji (w obecnie obowiązującej wersji ustawy jest to 120 dni, Rada proponowała znaczne wydłużenie tego terminu) oraz sposób wyboru rzeczoznawców którzy mieliby być powołani do wyceny przejmowanych nieruchomości (Rada proponowała losowanie rzeczoznawców dla zachowania ich obiektywizmu). Ostatecznie tematy te pozostawiono bez jednoznacznego stanowiska ze strony Spółki powołanej do realizacji inwestycji i umówiono się na poszukiwanie rozwiązań zadowalających obie strony.

Na spotkaniu ustalono, że spośród członków Rady Społecznej powołane zostaną tematyczne zespoły robocze które pomiędzy sesjami Rady będą pracować wraz z przedstawicielami spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. nad najbardziej istotnymi zagadnieniami

Do poszczególnych zespołów wybrano następujące osoby:

Zespół ds. segmentacji i komunikacji ze społeczeństwem

 1. Sebastian Idkowiak (Gmina Wiskitki)
 2. Jacek Ziąbski (Gmina Baranów)
 3. Piotr Misiak (Gmina Teresin)

Zespół ds. nowelizacji specustawy

 1. Zbigniew Komorowski (Gmina Teresin)
 2. Jolanta Tarasiuk (Gmina Baranów)
 3. Tadeusz Szymańczak (Gmina Teresin)
 4. Tomasz Pawłowski (Gmina Wiskitki)

Zespół ds. rozwiązań pozaustawowych

 1. Robert Pindor (Gmina Baranów)
 2. Tomasz Barański (Gmina Wiskitki)
 3. Tomasz Tondera (Gmina Teresin)

Pracownicy Spółki zapowiedzieli przedstawienie Radzie w połowie stycznia 2020 zaktualizowanego harmonogramu prac i planu zdarzeń w związku z inwestycją. Ze strony Rady padła też propozycja aby przyszłe obrady Rady były relacjonowane w internecie.

Kolejne spotkanie Rady Społecznej ds. CPK w szerokim gronie i z udziałem przedstawicieli Spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. odbędzie się w drugiej połowie stycznia 2020 roku.

Skip to content