Informacja Wójta Gminy Wiskitki

Wójt Gminy Wiskitki działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiskitki przeznaczonych do sprzedaży, zgodnie z poniższym wykazem:

wykaz-2-page-001

Wykaz został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na urzędowych tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki oraz opublikowanie na stronach internetowych Urzędu Gminy Wiskitki: www. wiskitki.bip.net.pl,  www.wiskitki.pl oraz u sołtysa.Termin, miejsce i warunki zbycia nieruchomości zostaną podane w odrębnym ogłoszeniu o przetargu.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie ww. nieruchomości w terminie do dnia 19.12.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki.

Dodatkowe szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w pok. 18, tel. (46) 854 50 21.

Skip to content