Jak uzupełnić NIP/PESEL podatnika w formularzach PIT

W związku z bardzo licznymi błędami w numerach PESEL oraz NIP w formularzach PIT za 2019 rok Urząd Skarbowy w Żyrardowie przypomina, że wpisanie prawidłowych danych NIP/PESEL podatnika w dokumentach PIT jest obowiązkiem płatnika. Dlatego podczas składania
PIT-ów za 2020 r. proszę pamiętać, że tylko rzetelne wpisanie tych danych w informacjach przekazywanych do urzędu skarbowego pozwoli na jednoznaczną identyfikację podatnika, a co za tym idzie na:

  • wygenerowanie i udostępnienie podatnikowi jego zeznania podatkowego za 2020 r. w usłudze Twój e-PIT na podatki.gov.pl
  • zalogowanie się przez podatnika do usługi Twój e-PIT z wykorzystaniem danych autoryzujących, na które składają się m.in. PESEL lub NIP
  • złożenie zeznania podatkowego za 2020 r. przy użyciu np. bezpłatnej aplikacji
    e-Deklaracje dostępnej na podatki.gov.pl
  • skorzystanie z ulg i odliczeń, co może skutkować zwrotem nadpłaty podatku.

Jak uzyskać PESEL lub NIP

Dla podatnika, który nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem VAT oraz płatnikiem podatków i  składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, identyfikatorem podatkowym jest PESEL.

Podatnik może złożyć wniosek o jego nadanie do organu gminy wraz z dokumentami, które potwierdzają dane wskazane we wniosku.

Organem właściwym do przyjęcia wniosku o nadanie numeru PESEL (dla cudzoziemca) jest:

  • organ gminy, właściwy dla miejsca zameldowania podatnika (pracownika),
  • organ gminy właściwy dla siedziby pracodawcy, jeśli podatnik nie może się zameldować,
  • Urząd Dzielnicy Warszawa – Śródmieście (ul. Nowogrodzka 43) – w przypadku gdy podatnik (pracownik) jeszcze nie pracuje lub pracodawca ma siedzibę za granicą Polski.

W przypadku odmowy podatnik może wystąpić o wydanie NIP. Wzór zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-7 jest dostępny na podatki.gov.pl/abc-podatkow/e-deklaracje-rejestracja/#NIP-7.

Skip to content