Kilka słów o rewitalizacji …..

18 listopada 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), która stanowi pierwszy akt prawny poświęcony w całości ważnemu zagadnieniu rewitalizacji. Ustawa wprowadza nowe rozwiązania, które mają uporządkować proces rewitalizacji, zdefiniować najważniejsze pojęcia i zagadnienia, a także wprowadzić jednolitą ścieżkę proceduralną dla tworzenia gminnych programów rewitalizacji. Powstała w Ministerstwie ustawa o rewitalizacji stworzyła ramy prawne dla rewitalizacji w Polsce. Zawarte w niej regulacje mają zachęcać coraz więcej samorządów do prowadzenia tego procesu. Jej zapisy uporządkowały pojmowanie rewitalizacji. Powinna być ona dobrze zaplanowana i uwzględniać sferę społeczną, gospodarczą i przestrzenną. Rewitalizacja nie jest jedynie remontem, modernizacją czy odbudową, ale kompleksowym, wielowymiarowym procesem, którego głównym celem jest trwałe podniesienie jakości życia na obszarze zdegradowanym. Musi więc zawierać dopasowane do danego miejsca działania aktywizacyjne, edukacyjne, kulturalne, integrujące lokalną społeczność.

Źródło: https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/rewitalizacja/krajowe-centrum-wiedzy-o-rewitalizacji/przepisy-regulujace-rewitalizacje/

 

W nawiązaniu do powyższych informacji, Wójt Gminy Wiskitki – Franciszek Grzegorz Miastowski, widzi potrzebę prowadzenia procesu rewitalizacji w naszej gminie. W związku z tym, trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia tego procesu.

W ostatnim numerze Biuletynu Informacyjnego Urzędu Gminy w Wiskitkach informowaliśmy o pracach związanych z przygotowaniami do opracowania dokumentu strategicznego Gminy pn. ”Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Wiskitki do roku 2023”. Koszt opracowania dokumentu zostanie zawarty w uchwale do Wieloletniego Planu Finansowego (WPF) Gminy Wiskitki na najbliższej sesji Rady Gminy. Po zatwierdzeniu niniejszej uchwały Gmina będzie mogła dokonać wyboru i podpisać umowę z wykonawcą Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Opracowanie dokumentu daje wiele korzyści, a główne z nich są następujące:

  • włączenie w proces decyzyjny w formie konsultacji w zakresie ustalenia obszaru rewitalizacji interesariuszy – m.in. mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu gminy.
  • po zatwierdzeniu dokumentu przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Gmina zwiększy swoje możliwości w zakresie ubiegania się o środki zewnętrzne na dofinansowanie rewitalizacji zgłoszonych obszarów.

Należy dodać iż obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, które nie muszą posiadać wspólnych granic.

O dalszych działaniach w zakresie rewitalizacji w naszej gminie, będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

IMG_9921

 

IMG_9916

IMG_9910

Skip to content