Kolejne etapy budowy kanalizacji w gminie Wiskitki

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej jest jedną z największych inwestycji Gminy Wiskitki ostatnich lat. Budowa weszła już w trzeci etap realizacji. Skanalizowanie całego obszaru Gminy jest jednym z jej podstawowych celów rozwojowych również na najbliższe lata.

W związku z powyższym w drugiej połowie 2017 roku, w drodze przetargu została wyłoniona firma, która opracowała Studium wykonalności przedsięwzięcia p.n.
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wiskitki”.

Zakres przedsięwzięcia obejmował będzie:

  • wyłonienie w drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcy/ców niniejszego zadania,
  • opracowanie projektów budowlanych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Franciszków; Miedniewice, Starowiskitki, Wola Miedniewska; Nowy Oryszew, Oryszew Osada, Janówek
  • dostawę i montaż urządzeń/elementów niezbędnych do realizacji zadania,
  • wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wiskitki w miejscowościach: Franciszków, Jesionka, Miedniewice, fragment Starowiskitek i Woli Miedniewskiej, Kozłowice Stare, Kozłowice Nowe, Nowy Oryszew, Janówek i fragment m. Oryszew Osada.

Opracowanie studium jest niezbędne aby ubiegać się o dofinansowanie inwestycji z funduszy zewnętrznych.

Wstępna prezentacja studium wykonalności miała miejsce w pierwszej połowie lutego 2018 r.

W chwili obecnej długość sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wiskitki wynosi 58,30 km i korzysta z niej 3 258 osób zamieszkałych w miejscowościach: Guzów, Morgi, Wiskitki, Działki, Sokule, Tomaszew, Guzów Osada, Cyganka, Starowiskitki Parcel oraz Łubno.

Do roku 2021 planuje się wybudowanie kolejnych 46,149 km sieci, z której skorzysta niemalże 4500 osób w miejscowościach i sołectwach: Franciszków, Jesionka, Miedniewice, Starowiskitki (fragment), Wola Miedniewska (fragment), Kozłowice Stare, Kozłowice Nowe, Nowy Oryszew, Janówek, Oryszew Osada (fragment).

Całkowity koszt inwestycji to 27 209 242,00 zł brutto. Ze środków zewnętrznych, m.in. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mamy szansę pozyskać 14 469 583,91 zł.

Skip to content