KOLONIE DLA DZIECI ROLNIKÓW

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny organizuje w czasie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników – ubezpieczonych w KRUS, których wypoczynek będzie połączony z programem rehabilitacji leczniczej. Dla OR KRUS w Warszawie przewidziane są trzy turnusy w:

– Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju dla dzieci z chorobami układu ruchu (25.06-15.07.2017 r.);

– Centrum Rehabilitacji Rolników w Iwoniczu-Zdroju dla dzieci z chorobami układu oddechowego (08.08-28.08.2017r.).

ZASADY KIEROWANIA I KWALIFIKOWANIA DZIECI NA TURNUSY:

  • Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej jeden rok.
  • Na turnusy kwalifikowane są dzieci urodzone w latach 2001-2010.
  • Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne posiadają dzieci jadące po raz pierwszy i posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
  • Odpłatność za pobyt każdego dziecka wynosi 200zł + koszt podróży. Koszt podróży z Warszawy do Horyńca-Zdroju 105zł do Iwoniczna-Zdroju 110zł.

Podstawą do skierowania jest wniosek kwalifikacyjny wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, zawierający informację wychowawcy klasy o dziecku oraz zgodę rodziców/opiekunów (zał. nr 1 do wniosku), dostępny w Oddziale/Placówce Terenowej KRUS lub na stronie internetowej www.krus.gov.pl w zakładce zadania-rehabilitacja. Wypełnione wnioski prosimy przekazywać do Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 590-68-58.

Termin składania wniosków do Oddziału Regionalnego do 21.04.2017 r.

Skip to content