Komunikat Urzędu Marszałkowskiego

W dniu 23 lutego 2021 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 16/21 w sprawie planu działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko przekroczenia dwutlenku siarki w powietrzu.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 1 marca 2021 r. pod pozycją 1660 i jest również dostępna na stronach internetowych: www.mazovia.pl i www.powietrze.mazovia.pl Powyższy plan działań krótkoterminowych [dalej: PDK] wszedł w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PDK określa czynności i działania, które należy podjąć w sytuacjach ryzyka wystąpienia lub wystąpienia przekroczenia norm jakości powietrza (przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego dwutlenku siarki w powietrzu). Wskazuje również podmioty odpowiedzialne za realizację działań. Celem wdrożenia działań krótkoterminowych jest niedopuszczenie do przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub alarmowego, dwutlenku siarki w powietrzu albo w przypadku ich przekroczenia, jak najszybsze obniżenie stężeń.

Zgodnie z powyższym WójtBurmistrzPrezydent Miasta jest zobowiązany powiadomić mieszkańców gminy oraz lokalne media o zaistnieniu ryzyka przekroczenia norm lub przekroczeniu norm, po otrzymaniu tejże informacji od Powiatowego/Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Skip to content