Komunikat Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki w związku z toczącym się postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Wiskitki

Szanowni Państwo,

trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wyłapywania bezdomnych psów i kotów z terenu Miasta i Gminy Wiskitki oraz zapewnienia tym zwierzętom opieki. W toku tego postępowania wpłynęło bardzo dużo informacji sygnalizujących szereg problemów związanych z działalnością schroniska w miejscowości Wojtyszki, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. Kilka wątków wymaga wyjaśnienia:

  1. Gmina Wiskitki jest podmiotem publicznym, jednostką samorządu terytorialnego. Działalność Gminy Wiskitki musi następować na podstawie przepisów prawa oraz w ich granicach. Gmina Wiskitki nie może podejmować działań, które wykraczają poza prawo albo bezpośrednio lub pośrednio je łamią. Podstawą do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego był art. 32 i kolejne ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującej do końca zeszłego roku.
  2. Podmioty publiczne działają na dokumentach – w toku postępowania nie wpłynął żaden dokument (w szczególności urzędowy), który byłby silnym dowodem przeciwko aktualnej działalności schroniska w miejscowości Wojtyszki. Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki działając na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 oraz pkt 17 ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującej do końca zeszłego roku uzyskał od schroniska w miejscowości Wojtyszki dodatkowe dokumenty będące wynikami kontroli powiatowego inspektoratu weterynaryjnego, ponieważ na to pozwalały przepisy prawa. Podobnie jest w przypadku sytuacji opisanych w punkcie 3 niżej. Wyniki kontroli stanowią dokumentację urzędową sporządzaną przez podmiot państwowy, a rezultat jest dla schroniska w miejscowości Wojtyszki pozytywny.
  3. Po zbadaniu ofert na stronie internetowej postępowania opublikowana została informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Sam fakt wyboru nie oznaczał jeszcze decyzji o podpisaniu umowy, lecz wskazywał na ofertę, która w postępowaniu okazała się najkorzystniejsza przy wzięciu pod uwagę wszystkich opisanych w postępowaniu kryteriów. Przed podpisaniem umowy Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki wraz z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki dokonali wizji lokalnej schroniska w miejscowości Wojtyszki, zapoznając się z jego aktualnym stanem faktycznym, a także dokumentacją prowadzoną przez pracowników tego schroniska. Podczas wizji lokalnej dokładnie oglądane były pomieszczenia schroniska, w tym szpital, miejsca kwarantanny, chłodnie żywnościowe, boksy zwierzęce, pomieszczenia do rozmów o adopcjach i inne miejsca. Wizja lokalna nie przyniosła zastrzeżeń. Ponadto Urząd Miasta i Gminy Wiskitki zasięgnął opinii pracowników innych jednostek samorządu terytorialnego, z którymi schronisko w miejscowości Wojtyszki współpracuje. Podobnie i w tym przypadku rozmowy nie przyniosły zastrzeżeń ze strony innych samorządów. W toku postępowania Urząd Miasta i Gminy Wiskitki zapoznał się z szeregiem opinii, zdjęć, materiałów wideo, dotyczących bezpośrednio działalności schroniska w miejscowości Wojtyszki. Większa część materiałów dotyczyła działalności schroniska w miejscowości Wojtyszki sprzed 2017 roku, głównie w latach 2006-2013. Urząd Miasta i Gminy Wiskitki nie stoi na stanowisku, że te zarzuty w przeszłości nie miały odzwierciedlenia w rzeczywistości, jednakże czynności podejmowane aktualnie pomogły ustalić, że zdecydowana większość z nich nie ma miejsca.
  4. W mediach społecznościowych pojawia się bardzo dużo nieprawdziwych informacji dotyczących postępowania. Jedną z tych informacji jest, jakoby Gmina Wiskitki zawarła już umowę ze schroniskiem w miejscowości Wojtyszki. Na dzień opublikowania tego komunikatu jest to nieprawda. Między Gminą Wiskitki a schroniskiem w miejscowości Wojtyszki nie została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. Inną z tych informacji jest, jakoby Gmina Wiskitki rozwiązała (zerwała) czy wypowiedziała umowę z poprzednim schroniskiem. Jest to nieprawda. Zgodnie z zapisami tych umów ulegają one rozwiązaniu wraz z końcem terminu ich obowiązywania – odpowiednio z końcem roku 2020 oraz z końcem miesiąca styczeń 2021. Inną z tych informacji jest, jakoby oferta schroniska w miejscowości Wojtyszki była najtańsza. Jest to nieprawda. Schronisko w miejscowości Wojtyszki złożyło ofertę cenowo zbliżoną do oferty schroniska w miejscowości Skierniewice oraz jednocześnie dużo wyższą od oferty schroniska w miejscowości Węgrów. Urząd Miasta i Gminy Wiskitki w związku z tym apeluje o nierozpowszechnianie informacji, które są nieprawdziwe, a które prawdopodobnie mają za zadanie wprowadzić chaos oraz ogólną dezinformację, a także postawić Miasto i Gminę Wiskitki, Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki lub pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki w złym świetle. Oficjalne i prawdziwe informacje dostępne są zawsze za pośrednictwem oficjalnych kanałów udzielania informacji Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki.
  5. W odpowiedzi na pewną ilość telefonicznych próśb i apeli ze strony osób zainteresowanych bezpośrednią działalnością schroniska w miejscowości Skierniewice Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki skorzystał z prawnej możliwości zawarcia nowej umowy z tym schroniskiem na okres styczeń 2021 roku. Na pozostały okres tego roku, to jest od lutego do grudnia 2021 roku Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki nie miał już innej możliwości udzielenia zamówienia publicznej, jak właśnie w drodze publicznego postępowania – przetargu nieograniczonego. Ostatecznie zatem wybór Wykonawcy w zakresie przedmiotu zamówienia na cały rok 2021 nie może być dobrowolny, lecz jest ściśle ograniczony w przepisach. Możliwość zawarcia umowy w trybie tzw. „zamówienia z wolnej ręki” jest bardzo konkretnie ograniczona i w przypadku tego rodzaju zamówienia – nieistniejąca.
  6. Zarzut „ustawienia przetargu” należy traktować jako krzywdzący dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki. Na każdym etapie postępowania działania Urzędu są jawne oraz konkretne, o czym w ramach prawnych o krokach Zamawiającego informowani są Wykonawcy, a przez media społecznościowe oraz wiadomości email także zainteresowana opinia publiczna. Krzywdzącą jest także sytuacja nakłaniania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki do zrezygnowania ze stosowania przepisów prawa lub do manipulowania przetargiem (postępowaniem).
  7. Urząd Miasta i Gminy Wiskitki nie może sobie pozwolić na prowadzenie chaotycznych dyskusji pod postami na oficjalnym profilu w serwisie Facebook – komentarze obraźliwe, wprowadzające innych uczestników dyskusji w błąd lub takie, które nie są związane z treścią posta Urząd Miasta i Gminy Wiskitki ukrywa lub będzie ukrywać. Dyskusja powinna być merytoryczna wszędzie – także w mediach społecznościowych. Urząd Miasta i Gminy Wiskitki musi dbać o porządek i jakość dyskusji na swoich kanałach informacyjnych.
  8. Warto pamiętać, że każdy komentarz czy wpis na portalach społecznościowych jest sygnowany imieniem i nazwiskiem autora (o ile autor nie ustawił inaczej). Uczulamy, że osoby prywatne lub osoby prawne mają możliwość domagania się o poszanowanie ich dobrego imienia, dlatego prosimy, przed napisaniem czegoś w Internecie, o sprawdzenie prawdziwości przekazywanych danych, informacji czy opinii.

O zakończeniu postępowania przetargowego poinformujemy mieszkańców oraz osoby zainteresowane odrębnym komunikatem.

Skip to content