Konkurs w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku.

Wójt Gminy Wiskitki ogłasza „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku.” Szczegóły poniżej.

Dokumenty do pobranie:


OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY WISKITKI

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 1817) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów oferty i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016r. poz. 1300)

Wójt Gminy Wiskitki ogłasza
„Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej i sportu w 2017 roku.”

I. Rodzaje zadań:
Zadanie 1. Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze szkolenia młodzieży (w grupie wiekowej 13 – 18 lat) w piłce nożnej.
Zadanie 2. Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze szkolenia dzieci i młodzieży w piłce siatkowej.
Zadanie 3. Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze szkolenia dzieci i młodzieży w tenisie stołowym.
Zadanie 4. Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze szkolenia dzieci i młodzieży w szczególności wielodyscyplinarne przygotowanie sportowe do udziału w rozgrywkach organizowanych przez powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe.

II. Formy realizacji zadań:
Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie powierzenia zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji.

III. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w roku 2017 i w roku poprzednim:

1. Na realizację zadań, o których mowa w rozdz. I w roku 2017 przeznaczono kwoty:
Zadanie 1: 32.000,00zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych)
Zadanie 2: 12.000,00zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych)
Zadanie 3: 7.000,00zł (słownie: siedem tysięcy złotych)
Zadanie 4: 34.000,00zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych)
2. Kwoty te mogą ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem, zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy w części przeznaczonej na realizację zadań.

3. Podaję się do wiadomości, że Gmina Wiskitki na realizację zadań w 2016r. przyznała dotacje :
Zadanie 1. Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze szkolenia młodzieży (w grupie wiekowej 13 – 18 lat) w piłce nożnej – 32.000zł.
Zadanie 2. Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze szkolenia dzieci i młodzieży w piłce siatkowej – 12.000,00zł.
Zadanie 3. Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze szkolenia dzieci i młodzieży w tenisie stołowym – 7.000,00zł
Zadanie 4. Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze szkolenia dzieci i młodzieży w szczególności wielodyscyplinarne przygotowanie sportowe do udziału w rozgrywkach organizowanych przez powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe – 34.000,00zł.

IV. Zasady przyznania dotacji:
1. Zasady przyznania dotacji na realizację zadań, o których mowa w pkt I, określają przepisy:
– ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 1817),
– ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870).
2. Dotacja może być przyznana wyłącznie podmiotom określonym w ustawie.
3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa lub wyższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może zmienić zakres rzeczowy zadania lub wycofać ofertę.
4. Dopuszcza się możliwość złożenia odrębnych ofert na realizację więcej niż jednego zadania z listy zadań, o których mowa w rozdz. I.
5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
6. W ramach poszczególnych zadań konkursowych dopuszcza się możliwość dokonania wyboru więcej niż jednej oferty.

V. Termin i warunki realizacji zadań:
1. Termin realizacji zadań, o których mowa w rozdz. I, obejmuje okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017r.
2. Zadania powinny być realizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017r.
1) Z przyznanej kwoty dotacji będą pokrywane wydatki i koszty przeznaczone na:
– organizację różnych form upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
– organizację imprez rekreacyjnych, rekreacyjno-sportowych, turystyczno-krajoznawczych,
– organizację zajęć, imprez, turniejów i zawodów sportowych,
– udział dzieci i młodzieży w zawodach lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych,
– organizacja czasu wolnego dla mieszkańców Gminy.
2) Koszty, które nie mogą być finansowane z dotacji:
– odsetki z tytułu nieterminowych zobowiązań;
– należności z tytułu kar finansowych.
3. Adresatami zadań winni być mieszkańcy Gminy Wiskitki.
4. Wybór oferty jest podstawą do zawarcia umowy na realizację zadania i otrzymania dotacji.
5. Zadania winny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami.

VI. Termin składania ofert:
1. Oferty należy składać na druku określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów oferty i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016r. poz. 1300).
2. Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy Wiskitki: ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki, w sekretariacie (pok. Nr 19) w zamkniętych kopertach z odpowiednią adnotacją:

– odnośnie do zadania 1: „Oferta konkursowa – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – Zadanie 1”
– odnośnie do zadania 2: „Oferta konkursowa – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – Zadanie 2”
– odnośnie do zadania 3: „Oferta konkursowa – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – Zadanie 3”
– odnośnie do zadania 4: „Oferta konkursowa – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – Zadanie 4”

i oznaczeniem podmiotu składającego ofertę /nazwa i adres/
oraz adnotacją” „Nie otwierać przed posiedzeniem komisji konkursowej”

3. Termin składania ofert do dnia 08 lutego 2017 r. do godz. 14.00.

4. Nie będą rozpatrywane oferty:
– złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,
– złożone po terminie,
– złożone przez podmioty nieuprawnione,
– nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem.
5. Oferta musi być opatrzona pieczęcią wnioskodawcy oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji.
6. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia, poprawienia lub składania wyjaśnień do złożonych ofert.
7. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu pozostają w aktach Urzędu i nie będą zwracane.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1. Oceny ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Wiskitki;
2. Otwarcie i wybór ofert nastąpi w ciągu 7 dni od upływu terminu składania ofert.
3. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji oraz wysokości przyznanych środków na realizację zadań podejmie Wójt Gminy po uzyskaniu opinii Komisji Konkursowej kierując się następującymi wymaganiami:
– ocena merytoryczna, tj. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
– możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową, m.in. baza, środki techniczne, zaplecze kadrowe, wolontariat,
– koszt realizacji zadania,
– możliwość kontynuacji zadania,
– ocena dotychczasowej współpracy.
VII. Postanowienia końcowe:
1. Do oferty należy załączyć:
– kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, opatrzona datą pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany).
2. Oferta powinna zawierać:
– szczegółowy opis zadania publicznego proponowanego do realizacji,
– informację o terminie i miejscu realizacji zadania publicznego,
– kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
– informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej, podmiotu składającego ofertę,
– oświadczenie o możliwości/ braku możliwości odliczania podatku VAT,
– informację o posiadanych przez organizację zasobach rzeczowych i kadrowych (tj.: jakim sprzętem dysponuje, ilu ma pracowników, współpracowników lub wolontariuszy, którzy będą zaangażowani w realizację zadania) zapewniających wykonanie zadania publicznego.
UWAGA: Wkładu rzeczowego przewidzianego do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego nie należy wyceniać i uwzględniać w Kalkulacji przewidywanych kosztów na rok…
2. Działania w ramach dofinansowania projektu, których koszty zostaną przedstawione w sprawozdaniu, mogą rozpocząć się dopiero z dniem zawarcia umowy.
3. Koszty związane z realizacją dotowanego projektu, powstałe przed datą zawarcia umowy lub po terminie realizacji projektu określonym w umowie, nie będą pokrywane ze środków dotacji.
4. Dotacja będzie przekazana w I lub II transzach.
5. Oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów oferty i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016r. poz. 1300)
6. Ogłaszający zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do przedstawienia dodatkowych dokumentów.
7. Za poprawność złożonej oferty odpowiada składający ofertę.

Wójt Gminy Wiskitki
Franciszek Grzegorz Miastowski

 

Skip to content