Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Do 28 października 2022 potrwają konsultacje w sprawie zatwierdzenia  „Programu Współpracy Gminy Wiskitki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

Szczegółowe informacje w zarządzeniu oraz projekcie programu.

Skip to content