Konsultacje publiczne projektu Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.)

Ministerstwo Infrastruktury zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych projektu w terminie do 17 września 2021 r.

Uwagi złożone poza ww. terminem zostaną pozostawione bez rozpatrzenia (liczy się data wpływu do MI).

Dokumentacja dotycząca projektu uchwały dostępna jest także w wersji papierowej w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie (rotunda Ministerstwa Infrastruktury)  pon. – pt. w godzinach 9.00-15.00, gdzie jest ona wyłożona do wglądu.

Uwagi można zgłaszać w następujący sposób:

  • na formularzu przesyłając na adres e-mail: konsultacjeRPBDK2030@mi.gov.pl,
  • na formularzu przesyłając tradycyjną drogą pocztową na adres: Ministerstwo Infrastruktury, Departament Dróg Publicznych, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa (w przypadku przekazania uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu formularza do MI),
  • na formularzu składając osobiście w siedzibie MI (Kancelaria Główna), pon. – pt. w godzinach 9.30-16.00,
  • w związku z trwającą epidemią COVID-19 nie przewiduje się możliwości ustnego składania uwag do protokołu w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury.

Uwagi przekazane w innej niż wymienione wyżej formy (np. listy poparcia, korespondencja w postaci tekstu ciągłego, formularze przedrukowywane w prasie) nie będą rozpatrywane w procesie konsultacji.

Przekazanie do Ministerstwa Infrastruktury uwag na dedykowanym formularzu, bez względu na sposób ich przekazanie (drogą elektroniczną, pocztą, osobiście) wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zapoznania się z Informacją na temat przetwarzania danych osobowych. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenia zapoznania się z ww. Informacją skutkuje brakiem rozpatrzenia uwag.

Projekt programu, formularz do zgłaszania uwag i inne informacje można znaleźć:

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/konsultacje-publiczne-projektu-rzadowego-programu-budowy-drog-krajowych-do-2030-r-z-perspektywa-do-2033-r

 

Skip to content