Kwalifikacja wojskowa

W okresie od dnia 17 kwietnia 2023 r. do 21 lipca 2023 r.  przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 2004 roku. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1999 – 2003, którzy nie posiadają określonej  kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz osoby, które w latach 2021-2022 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia.

Dla mieszkańców Gminy Wiskitki termin kwalifikacji wojskowej wyznaczono w dniach  28 kwietnia 2023 r. i 04 maja 2023 r.

W tym okresie mężczyźni podlegający kwalifikacji wojskowej muszą stawić się przed Powiatową Komisją Lekarską w Żyrardowie przy ul. Bohaterów Warszawy 4.        

 Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji po raz pierwszy przedstawia:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  • posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia,
  • dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub  pobieranie nauki.

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu obowiązana jest zawiadomić o tym Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki, dołączając dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniach, które stanowią jednocześnie wezwanie do kwalifikacji.

Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny może zostać nałożona grzywna w celu przymuszenia albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacjami zapraszamy do Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki, Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 4 i 10 lub kontaktu telefonicznego  46 854 50 20 lub 46 854 50 36.

OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023 r.

Skip to content