LII Sesja Rady Miasta i Gminy Wiskitki, która odbędzie się w dniu 11 lipca 2023r. o godz. 14:oo.

Zapraszam na LII Sesję Rady Miasta i Gminy Wiskitki, która odbędzie się w dniu 11 lipca 2023r. o godz. 14:oo.

Miejsce obrad:
sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki (ul. Kościuszki 1; 96 – 315 Wiskitki).
/Sesja zwołana na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.)./

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2023.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2023-2033.
6. Podjęcie decyzji w sprawie Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Mazowieckiego dotyczącego Uchwały Nr 22/L/23 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiskitki dotyczącego obszaru miejscowości Wiskitki poniżej ulicy Kulinarnej.
7. Raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiskitki za rok 2022.
8. Zakończenie obrad.

Skip to content