LIII Sesja Rady Miasta i Gminy Wiskitki

Zapraszam na LIII Sesję Rady Miasta i Gminy Wiskitki, która odbędzie się w dniu 11 września 2023r. o godz. 13:oo.

Miejsce obrad:
sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki (ul. Kościuszki 1; 96 – 315 Wiskitki).

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołów nr LI/2023 i nr LII/2023 z sesji Rady Miasta i Gminy Wiskitki.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy.
5. Informacja Przewodniczącego Rady.
6. Wnioski i opinie Komisji Rady.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żyrardowskiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi gminnej wewnętrznej do kategorii drogi publicznej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wiskitki.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiskitki na 2023 rok.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 12/XLI/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, pobieranych przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Wiskitki oraz udzielenia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
15. Wybór ławników sądowych na kadencję 2024 – 2027.
16. Wystąpienia Przewodniczących organów wykonawczych Sołectw oraz mieszkańców Gminy.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zakończenie obrad.

Skip to content