LIX Sesja Rady Miasta i Gminy Wiskitki, która odbędzie się w dniu 15 lutego 2024r. o godz. 14:00.

Zapraszam na LIX Sesję Rady Miasta i Gminy Wiskitki, która odbędzie się w dniu 15 lutego 2024r. o godz. 14:oo.


Miejsce obrad:
sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki (ul. Kościuszki 1; 96 – 315 Wiskitki).
/Sesja zwołana na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.)./

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2024.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy w Gminie Wiskitki na lata 2024 – 2027.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wiskitki na lata 2024 – 2026.
  7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wiskitki lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości zlokalizowanych w Wiskitkach przy ul. Spółdzielczej oznaczonych nr ewidencyjnymi 568/6 i 568/7 na okres do 5 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości zlokalizowanej w Nowych Kozłowicach oznaczonej nr ewidencyjnym 285 na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
  10. Zakończenie obrad.
Skip to content