LVI Sesja Rady Miasta i Gminy Wiskitki

Zapraszam na LVI Sesję Rady Miasta i Gminy Wiskitki, która odbędzie się w dniu 05 grudnia 2023r. o godz. 11:oo.

Miejsce obrad:
sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki (ul. Kościuszki 1; 96 – 315 Wiskitki).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołów nr LIII/2023, nr LIV/2023, nr LV/2023 z sesji Rady Miasta i Gminy Wiskitki.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady.
 6. Wnioski i opinie Komisji Rady.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żyrardowskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2024.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasady zwrotu wydatków na pomoc udzieloną w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych Gminy Wiskitki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania przy realizacji Mazowieckich Strukturalnych Inwestycji Terytorialnych na terenie Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wiskitki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Rady Gminy Wiskitki w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wiskitki”.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 97/XXV/20 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wiskitki.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat pomieszczeń zlokalizowanych w budynku stanowiącym własność Gminy Wiskitki przy ul. Plac Wolności 5 w Wiskitkach.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat pomieszczeń zlokalizowanych w budynku stanowiącym własność Gminy Wiskitki przy ul. Ogińskiego 2 w Guzowie.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Wiskitki na lata 2023-2038”.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
 25. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wiskitki za rok szkolny 2022/2023.
 26. Analiza oświadczeń majątkowych.
 27. Wystąpienia Przewodniczących organów wykonawczych Sołectw oraz mieszkańców Gminy.
 28. Wolne wnioski i informacje.
 29. Zakończenie obrad.
Skip to content