Nabór deklaracji o dofinansowanie

Nabór deklaracji mieszkańców o dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania – termin do 03.03.2017 r. do godz. 15.00

Wójt Gminy Wiskitki ogłasza nabór deklaracji mieszkańców o dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania.

 1. Nabór ogłoszony jest w związku z przygotowywaniem wniosku Gminy Wiskitki do programu “Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Złożenie deklaracji nie jest tożsame z otrzymaniem dofinansowania.
 2. Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia, polegające na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła, tj. wymianie kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą – z wyłączeniem montażu kotłów na węgiel, miał lub ekogroszek. Kotły na biomasę nie mogą posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, umożliwiającego tradycyjne palenie jak w kotle zasypowym
 3. Do złożenia wniosku o dofinansowanie uprawniony jest właściciel (wszyscy właściciele łącznie) nieruchomości, położonych na terenie Gminy Wiskitki. Wnioski dotyczące nieruchomości z nieuregulowanym stanem prawnym nie będą uwzględniane.
 4. Składane przez mieszkańców wnioski muszą być kompletne i zawierać wszystkie niezbędne załączniki.

Poziom dofinansowania:
Dofinansowanie udzielane będzie do wysokości 75% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5.000,00 PLN. Ostateczna wysokość dotacji uzależniona będzie od środków finansowych przyznanych Gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Warunki dofinansowania:

 1. Dofinansowanie zostanie zrealizowane poprzez zakup kotłów przez Gminę Wiskitki w procedurze ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Za koszty kwalifikowane uznawane będą:
  • 2.1. Koszt kotła (z elementami dodatkowymi, tj. zasobnikiem cwu, podajnikiem);
  • 2.2. Koszt czujnika tlenku węgla (czadu).
 3. Dofinansowanie nie może stanowić pomocy publicznej, co oznacza, że w budynku, w którym instalowane będą urządzenia dofinansowywane nie może być prowadzona działalność gospodarcza. Warunek będzie obowiązywał od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przez 5 lat od momentu zakończenia zadania (tj. ostatecznego rozliczenia przez Gminę dotacji – maksymalnie do 15.01.2018 r.).
 4. Składane wnioski dotyczyć mogą jedynie nieruchomości użytkowanych na stałe, z wyłączeniem budynków wykorzystywanych sezonowo.
 5. Wnioski nie mogą dotyczyć montażu kominków.

Obowiązki mieszkańca:

 1. Mieszkaniec ponosi wszelkie koszty konieczne do ostatecznego uruchomienia kotła (m.in. wkład własny zakupu kotła – tj. różnicę pomiędzy ceną kotła a wysokością przyznanej dotacji, zakup i montaż instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni oraz zbiornikami na paliwo, wkład kominowy, montaż kotłowni, konieczne przeróbki, koszt usunięcia starego kotła, koszty dokumentacji, nadzoru budowlanego oraz koszty późniejszego utrzymania i serwisowania itp.).
 2. Mieszkaniec po złożeniu wniosku o dofinansowanie, na wezwanie Gminy (w terminie do 7 dni) będzie zobowiązany wpłacić na wskazany rachunek kwotę, odpowiadającą 100% kosztów kwalifikowanych (punkt 2 Warunków dofinansowania). Dotacja będzie polegała na zwrocie kosztów do wysokości uzyskanej dotacji z WFOŚiGW. Gmina zwróci niezwłocznie środki mieszkańca, przekraczające uzyskaną w procedurze Prawo zamówień publicznych, cenę kotła. Środki odpowiadające wysokości dotacji z WFOŚiGW zostaną zwrócone mieszkańcowi po dostarczeniu do Urzędu Gminy dokumentów potwierdzających ostateczne zainstalowanie i uruchomienie kotła (protokół odbioru).
 3. Mieszkaniec będzie zobowiązany do zorganizowania prac, związanych z instalacją kotłowni – tj. zatrudnienie odpowiednich osób uprawnionych, uzyskanie wymaganych pozwoleń, podpisanie wymaganych umów, np. z dostawcą gazu w przypadku kotłów na gaz itp.
 4. Składając wniosek mieszkaniec zobowiąże się do zlikwidowania starej kotłowni i do udokumentowania ostatecznego jej demontażu.
 5. Mieszkańcy korzystający z dotacji będą musieli zobowiązać się do korzystania z zamontowanej kotłowni co najmniej przez 5 lat od momentu zakończenia zadania (tj. ostatecznego rozliczenia przez Gminę dotacji – patrz punkt 3 Warunki dofinansowania).
 6. Warunkiem uczestnictwa w projekcie będzie wypełnienie Formularza deklaracji udziału w naborze i dostarczenie go wraz z wymaganymi załącznikami wymienionymi w formularzu we wskazanym poniżej terminie.

Termin składania wniosków:
Termin składania wniosków upływa 3 marca 2017 r. godz. 15.00. Decyduje data dostarczenia do Urzędu Gminy, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje w sprawie naboru udzielane są w Urzędzie Gminy w pokoju nr 18 telefon: 46 -854-50-23, e-mail: sekretariat@wiskitki.pl.

Do pobrania: Deklaracja

Skip to content