Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki dot. “Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wiskitki na lata 2023-2038”.

Obwieszczenie

Działając na podstawie art. 26 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 40) w związku z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1385)

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki 

wykłada do publicznego wglądu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu

 

na okres 21 dni tj. od 26.09.2023 r. do 17.10.2023 r.

„Aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wiskitki na lata 2023-2038”.

Zainteresowani mogą składać wnioski oraz uwagi w przedmiotowej sprawie.

Wnioski można składać w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Wiskitki,

  1. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@wiskitki.pl, w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

 

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki 

Skip to content