Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Szanowni Państwo!

Ministerstwo Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy przekazało Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska powiadomienie sporządzone przez ukraińskie Przedsiębiorstwo Państwowe National Nuclear Energy Generating Company ,,Energoat0m” o działalności podlegającej ocenie oddziaływania na środowisko polegającej na planowanym przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne na Ukrainie. Dokument ten W myśl art. 118 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm., zwanej dalej „ustawą ooś”) ostatecznie trafił m.in. do tutejszego organu.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska po otrzymaniu stanowisk nt. ww. dokumentu od organów właściwych ze względu na obszar możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Warszawie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Białymstoku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, a także innych zainteresowanych podmiotów takich, jak Ministerstwo Energii, Państwowa Agencja Atomistyki, Państwowy Instytut Geologiczny oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych, podjął decyzję o uczestniczeniu przez stronę polską na prawach strony narażonej w postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko dla ww. planowanego przedłużenia okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne na Ukrainie.

Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy ooś Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie po przystąpieniu do postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko ww. zamierzenia zobowiązany jest wyłożyć do wglądu w języku polskim dokument, na podstawie którego podjęto decyzję o zasadności takiego przystąpienia do przedmiotowej oceny oraz podać do wiadomości publicznej niezbędne informacje dotyczące postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym Regionalny Dyrektor przesyła W załączeniu W wersji elektronicznej odwzorowanie obwieszczenia z dnia 28 lutego 2018 r., znak: WOOŚ-II.442.1.20l8.TR.2, oraz ww. powiadomienia, z prośbą o ich wydrukowanie i uwidocznienie w sposób zwyczajowo przyjęty w Państwa urzędzie przez okres co najmniej 30 dni oraz zwrot obwieszczenia do tutejszego urzędu drogą listowną (i ewentualnie jego skanu drogą mailową) po wcześniejszym wpisaniu daty wywieszenia i zdjęcia z tablicy ogłoszeń oraz opatrzeniu pieczęcią urzędu oraz pieczęcią i podpisem osoby odpowiedzialnej za uwidocznienie.

 

Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska w Warszawie

Arkadiusz Siembida

obwieszczenie

powiadomienie

obwieszczenie-1

powiadomienie-1 powiadomienie-2 powiadomienie-3 powiadomienie-4

Skip to content