Opłaty

Zawiadomienie Wójta Gminy Wiskitki

Uprzejmie informuję, że od dnia 1 kwietnia 2020r. nastąpiła zmiana w opłacie
za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi:

w zabudowie jednorodzinnej 29,00 zł miesięcznie osoby;

w zabudowie wielolokalowej 25,00 zł miesięcznie osoby.

 2) Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi:

– w zabudowie jednorodzinnej 116,00 zł miesięcznie osoby;

– w zabudowie wielolokalowej 100,00 zł miesięcznie osoby.

3) Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 169,30 zł dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

4) Podwyższona ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 350,00 zł, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Zgodnie z uchwałą  nr 16/XIX/20 Rady Gminy Wiskitki z dnia 12.03.2020r.,(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 13 marca 2020r. poz. 3271) zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :

–    właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (j.t. Dz. U. z 2019r. poz.1390, poz. 1907). , w wysokości 14% od obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny,

– właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 14% od obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny.

 Uwaga:

W przypadku zastosowania powyższych wariantów wysokość opłaty miesięcznie wynosi:

  1. w zabudowie jednorodzinnej – 29,00 zł. od 1 osoby,
  2. dla rodzin w zabudowie jednorodzinnej kompostujących bioodpady – 24,94 zł. od 1 osoby,
  3. dla rodzin wielodzietnych w zabudowie jednorodzinnej posiadających ważne Karty Dużej Rodziny – 24,94 zł. od 1 osoby,
  4. dla rodzin wielodzietnych w zabudowie jednorodzinnej posiadających ważne Karty Dużej Rodziny i kompostujących bioodpady – 20,88 zł. od 1 osoby,
  5. w zabudowie wielolokalowej (bloki, kamienice) – 25,00 zł. od 1 osoby,
  6. dla rodzin wielodzietnych w zabudowie wielolokalowej posiadających ważne Karty Dużej Rodziny –21,50 zł od 1 osoby.

Informuję ponadto, że nie jest Pan/i obowiązany/a do złożenia nowej deklaracji w przypadku gdy:

– nie zmienia się ilość osób przebywających na nieruchomości;

– w 2020 roku została złożona deklaracja dotycząca zwolnienia z części opłaty dla kompostowników i uwzględniała zwolnienie;

– została złożona deklaracja dotycząca zwolnienia z części opłaty dla rodzin wielodzietnych,

W związku ze zmianą harmonogramów wywozu od dnia 01 kwietnia 2020 roku, nie będzie drugiego wywozu odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji. Mieszkańcy gminy Wiskitki mogą dostarczyć tego typu odpady z gospodarstwa domowego we własnym zakresie w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który zlokalizowany jest na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Żyrardowie (PGK)  przy ulicy Czystej 5, tel. (46) 855-40-41 wew.262.

Odpady pochodzące z działalności gospodarczej i instytucji nie będą przyjmowane.

PSZOK jest czynny od wtorku do soboty w następujących godzinach:

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

–  nieczynne

–  godz.   800 – 1600

–  godz. 1000 – 1800

–  godz.   800 – 1600

–  godz.   1000 – 1800

–  godz.   800 – 1600

Wójt Gminy Wiskitki

Rafał Mitura

Skip to content