Sposób prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy selektywna zbiórka odpadów komunalnych prowadzona będzie:

w workach koloru żółtego o poj. 120 l – dla odpadów : plastik, makulatura, drobne metale;

w workach koloru zielonego o poj. 60 l – dla odpadów: szkło białe i kolorowe;

w workach koloru brązowego o poj. 120 l – dla odpadów zielonych;

w pojemnikach od 110 l do 5m3 – odpady pozostałe po segregacji, resztek żywności, zabrudzone papiery i folia, odpady z utrzymania czystości, artykuły higieniczne, wystudzony popiół z palenisk domowych.

UWAGA:

To, czy selektywna zbiórka odpadów komunalnych prowadzona jest w sposób prawidłowy kontrolować będzie firma odbierająca odpady.

W przypadku stwierdzenia nieselekcjonowania odpadów lub prowadzenia selektywnej zbiórki w sposób nieprawidłowy, firma odbierająca odpady odbierze je jako zmieszane odpady komunalne i powiadomi o tym Urząd Gminy w Wiskitkach.

Meble i inne odpady wielkogabarytowe – będą odbierane sprzed nieruchomości przez firmę odbierającą odpady komunalne zgodnie z przyjętym harmonogramem po zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości takiej potrzeby.

Odpady budowlane i rozbiórkowe do 1m3 – powstałe w wyniku drobnych remontów prowadzone przez właściciela nieruchomości we własnym zakresie mogą być zbierane w workach przystosowanych do zbierania tego typu.

Skip to content