Obowiązki właścicieli i opiekunów psów

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi psów biegających bez opieki na terenie naszej gminy przypominamy o obowiązkach ciążących na właścicielach i opiekunach psów wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiskitki. Właściciele lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych  przez ludzi i tylko, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

Zabrania się:
1)wypuszczania psów bez opieki
2)pozostawiania psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz.

Opiekę nad psem należy sprawować w sposób gwarantujący bezpieczeństwo w miejscu publicznym, kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy utrzymaniu zwierzęcia zgodnie z art.77 Kodeksu Wykroczeń podlega karze grzywny w wysokości 250 zł. Niedopuszczalne jest również puszczanie luzem psa w lesie, w tym przypadku właściciel narażony jest na grzywnę do 5 tys. zł.
Jednocześnie informuje się posiadaczy psów, iż zgodnie  z art. 431 Kodeksu Cywilnego ponoszą pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone przez zwierzęta krzywdy i szkody.

Skip to content