Odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową

W Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie można zgłaszać szkody wyrządzone przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową (np. bobry). Poniżej prezentujemy wymagania formalne jakie trzeba spełnić przy składaniu wniosku.

Wymagane dokumenty potrzebne do rozpatrzenia sprawy:
1) wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry;
2) mapa ewidencyjna z zaznaczeniem działki, na której wystąpiła szkoda;
3) aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów;
4) umowa dzierżawy (w przypadku dzierżawienia działki);
5) upoważnienia od ewentualnych współwłaścicieli;
6) pozwolenie na budowę (w przypadku szkód wyrządzonych w obwałowaniach stawów rybnych) lub pozwolenie wodno-prawne (w przypadku korzystania z wód płynących).
Opcjonalnie – dokumentacja fotograficzna.

Forma załatwienia sprawy:
Protokół oględzin i szacowania szkody wyrządzonej przez bobry w każdym mieniu z wyłączeniem mienia należącego do Skarbu Państwa.

Miejsce złożenia dokumentów:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie,
ul. Henryka Sienkiewicza 3,
00-015 Warszawa

Opłata:
Brak

Tryb odwoławczy:
Brak

Uwagi/inne informacje:
Brak

Podstawa Prawna:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Dodatkowych informacji można szukać na stronie: http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/szacowanie-szkod-wyrzadzonych-przez-zwierzeta-objete-ochrona-gatunkowa

Skip to content