Zezwolenie na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną

Zezwolenie na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną
W Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie składać można wnioski dotyczące zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną. Poniżej prezentujemy wymagania formalne jakie trzeba spełnić przy składaniu wniosku. Dodatkowych informacji można szukać na stronie internetowej: http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/zezwolenie-na-odstepstwa-od-zakazow-w-stosunku-do-gatunkow-dziko-wystepujacych-zwierzat-objetych-ochrona

Podstawa Prawna:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Wymagane dokumenty potrzebne do rozpatrzenia sprawy:

1) wniosek o wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną;
2) oryginał potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej.

Forma załatwienia sprawy:
Decyzja administracyjna

Miejsce złożenia dokumentów:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

Opłata:
82 zł
Wpłata musi być opatrzona tytułem: “Opłata za wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska”
Dane do wniesienia opłaty skarbowej Nazwa odbiorcy: Urząd Dzielnicy Warszawa-Śródmieście ul. Nowogrodzka 43 w Warszawie w kasie lub na nr konta 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038. Podmioty zwolnione z opłaty skarbowej określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydania zezwolenia następuje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska przysługuje odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Uwagi/inne informacje:
Brak

Skip to content